เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2015-01-14 17:14
แท็ก 
รูนักวิจัย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
376.19 KB
ดาวน์โหลด
183 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ลด สิ่งเร้า เพิ่ม สมาธิและการควบคุมตนเอง เช่น จัดสถานที่สำหรับทำการบ้าน อ่านหนังสือ โดยไม่มีสิ่งรบกวน เช่น ทีวี วิดีโอเกม หรือของเล่นอยู่ใกล้ๆ กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันที่จะฝึกให้เด็กทำอะไรเงียบๆ ที่ตัวเองชอบอย่าง “จดจ่อและมีสมาธิ” พร้อมให้คำชมและรางวัลเมื่อเด็กทำได้สำเร็จ
จำนวนผู้อ่าน
115

เหมือนหรือต่าง ระหว่าง “ระบบวิจัยสุขภาพ” และ “วิจัยระบบสุขภาพ”

แนวคิด “ระบบวิจัยสุขภาพ” – “วิจัยระบบสุขภาพ”
ระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System : HRS)
เป็นระบบวิจัย ที่เกี่ยวข้องในทุกองค์ประกอบและทุกประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งกลไก องค์กร บุคลากร โรคภัย สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยเป้าหมายของงานวิจัยคือ นำผลวิจัยไปใช้สนับสนุนการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น  การวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อหาสาเหตุโรค  การวิจัยทางคลินิกเพื่อทดลองยาหรือเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ ในการรักษาโรค  การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯลฯ

วิจัยระบบสุขภาพ (Health System Research : HSR)
เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพ  ทั้งด้านกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ด้านระบบบริการ  ด้านยาและเวชภัณฑ์  ด้านการเงินการคลัง  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการอภิบาลระบบ และประเด็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา  ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบสุขภาพ โดยผลของการวิจัยจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นมาตรการ  กฎหมาย  นโยบายด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อประชาชนโดยรวม  ตัวอย่างเช่น  การวิจัยประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพ  การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบสุขภาพ ฯลฯ

วิจัย
“สร้างคน”
“ยกระดับคุณภาพชีวิต”
“พัฒนาประเทศ”
เพื่อสุขภาพของประชาชน ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม

@ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิจัยสุขภาพประเทศ ด้วยการร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ที่  www.hsri.or.th

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.