สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-10-24 16:04
แท็ก 
รูปที่ประชุม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือโรควิถีชีวิต เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ทั้งการกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกาย และการทำงาน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง ซึ่ง 6 โรคนี้เป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยถึง 73% ต่อปี
จำนวนผู้อ่าน
281

          สวรส.เสนองานวิจัย แก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ มุ่งเป้า สร้างแนวทางป้องกัน ลดอัตราการเกิดโรค  พร้อมพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ลดนำเข้า และขยายการแข่งขันสู่ตลาดโลก

          ตามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อบริหารแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยงบประมาณปี 2557 ได้มุ่งเน้นสนับสนุน 2 ชุดโครงการใหญ่ที่สำคัญคือ  1.โครงการการป้องกัน รักษา และการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  2.โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์  เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ในระยะสั้น  รวมทั้งเพื่อให้มีกลไกนโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด  ซึ่งเมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องสุขภาพและชีวเวชศาสตร์  เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว

          ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ให้ สวรส.เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ  เนื่องจากเห็นว่า สวรส.เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยด้านสุขภาพ  และเป็นการปรับรูปแบบการบริหารงานวิจัยของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อน  ภายใต้การทำงานร่วมกันของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสามารถวางแผนภาพใหญ่ของการวิจัยของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  ในชุดโครงการการป้องกัน รักษา และการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  มีเป้าหมายหลักที่สำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยชุดนี้คือ การพัฒนาให้เกิดแนวทางการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและการดูแลตนเองเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคสมองเสื่อม ฯลฯ ตลอดจนแนวทางในการป้องกัน และรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมค้นหาตัวบ่งชี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากปัจจัยต่างๆ  โดยขณะนี้ สวรส.ได้มีการพิจารณาและสนับสนุนทุนวิจัยไปแล้วบางส่วน ซึ่งเป็นการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น ภาวะหอบเฉียบพลันของเด็กก่อนวัยเรียน  โรคไตและการฟอกไต  โรคสมองเสื่อม  โรคเบาหวาน  โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ  โดยมีการศึกษาวิจัยในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการป้องกันโรค  ภาระทางเศรษฐศาสตร์  การพยากรณ์โรค  ระบบการดูแล  อิทธิพลของปัจจัยเสี่ยง  ฯลฯ  ทั้งนี้งานวิจัยที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจะเป็นงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว  โดยขณะนี้ สวรส.ได้สนับสนุนทุนวิจัยในชุดโครงการนี้ไปแล้วทั้งหมด 7 โครงการ ภายใต้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท

          ด้าน ดร.จุไรรัตน์  พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ก็เป็นอีกชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้าภายใต้กลุ่มเรื่องสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สามารถเกิดการผลิตวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานได้เองภายในประเทศ  ทดแทนการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ฯ ที่มีการใช้ในปริมาณมาก หรือมีราคาแพงจากต่างประเทศ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อแข่งขันในตลาดโลกด้วย  ซึ่งในด้านทางการแพทย์ หากสามารถผลิตวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้เองภายในประเทศแล้ว จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศได้จำนวนไม่น้อย ดังนั้นผลผลิตจากงานวิจัยดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นการพัฒนาให้เกิดการผลิตวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยเน้นอุปกรณ์ที่มีปริมาณการใช้จำนวนมากก่อนในลำดับต้นๆ และมีการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  พร้อมวิเคราะห์กลไกทางการตลาดควบคู่ไปด้วย  โดยงบประมาณปี 2557 ของชุดโครงการนี้มีงบทั้งสิ้น 18 ล้านบาท  และมีข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ที่ส่งมาให้ สวรส.พิจารณาทั้งหมดจำนวน 21 โครงการ แบ่งตามกลุ่มเรื่องได้ดังนี้ 1.การวิจัยชุดตรวจโรค  2.การวิจัยวัสดุทางการแพทย์  3.การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง  โดยในกลุ่มการวิจัยวัสดุทางการแพทย์แบ่งได้เป็น การวิจัยและพัฒนา  การทดสอบทางคลินิก  การพัฒนาวัสดุต้นแบบ  การวิจัยการตลาด  ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญต่อไป

          อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ได้ย้ำถึงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งก่อนการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สวรส. ควรมีข้อมูลความต้องการในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วยเสียด้วย เพื่อให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง  ตลอดจนควรมีการระบุกลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน  และงานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยใหม่ ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เคยทำมาแล้ว

 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
 • สวรส. ชงวิจัยแก้ปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.