สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-07-22 23:29
แท็ก 
สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เวทีเสวนาวิชาการ “เดินหน้าการออมสู่ระบบบำนาญแห่งชาติเพื่อสังคมสูงวัยไทยที่มีคุณภาพ” วันศุกร์ที่ 31...
จำนวนผู้อ่าน
295

สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น

สวรส. ร่วมกับ วช. ระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท เร่งทบทวนสถานการณ์ความก้าวหน้าของการวิจัยด้านสมองและระบบประสาทของประเทศ  เพื่อวางยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติสู่การพัฒนางานวิจัยด้านระบบสมองและระบบประสาทเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี  ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หากพูดถึงการพัฒนาทางด้านการแพทย์ที่มีผลต่อการรักษาและพัฒนามนุษย์  การวิจัยที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาท นับเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  เพราะสมองและระบบประสาททำหน้าที่สำคัญในร่างกาย ทั้งควบคุมการทำงาน การเจริญเติบโต และพัฒนาการทั้งหมด  ซึ่งพัฒนาการของสมองยังส่งผลถึงพัฒนาการในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนยังเป็นปัจจัยที่กำหนดศักยภาพ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของแต่ละคนด้วย  ซึ่งปัญหาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ มักจะพบในผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมของสมองและระบบประสาท ทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆ  เช่น  โรคอัลไซเมอร์  โรคพาร์กินสัน  และความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว  รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จนส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ  อาการนอนไม่หลับ  ภาวะซึมเศร้า ฯลฯ ทั้งนี้ความซับซ้อนของสมองและระบบประสาทเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้าน ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสมองและระบบประสาทในระดับที่ผิวเผินมาก ยังไม่มีความลึกในองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว ตลอดจนยังขาดการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร  ดังนั้น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้านการแพทย์ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสมองและระบบประสาทของมนุษย์ ซึ่งเป็นระบบอวัยวะที่เป็นแกนหลักในการดำรงชีวิต ส่งผลโดยตรงกับการรักษาโรคต่างๆ เช่น  ปัญหาอาการสมาธิสั้น  ความบกพร่องในการเรียนรู้  ปัญหาความเครียด  ปัญหาโรคที่เกิดจากความชราภาพ ซึ่งในสังคมผู้สูงอายุมักพบปัญหานี้ได้บ่อย รวมทั้งปัญหาจากพฤติกรรมการใช้สารเสพติด และความเครียดจากสภาพสังคมปัจจุบัน  จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของงานวิชาการที่เกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม  ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการค้นหาโอกาสในการศึกษาวิจัยของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาท  พร้อมการพัฒนาเครือข่ายและวิธีการสนับสนุนงานวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น
 • สวรส. จับมือ วช.ระดมนักวิชาการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสมอง รองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพจิตที่พุ่งสูงขึ้น

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.