30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-06-20 11:53
แท็ก 
รูปหม่องค์กรภาคีร่วมลงนามปฏิญญาว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามองความสำเร็จในมิติของผลที่เกิดจากกระบวนการนำนโยบายสาธารณะไปใช้ อาจจะต้องมองถึง ผลลัพธ์ ผลที่ตามมา และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ มองถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับสังคมที่ยั่งยืนและมีความต่อเนื่อง
จำนวนผู้อ่าน
234

สวรส.และองค์กรภาคี 33 หน่วยงาน  จับมือสนับสนุนการสร้างสุขภาวะชุมชน  พร้อมเดินหน้าออกแบบการทำงานร่วมกัน  ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แสงเลเซอร์” รวมพลัง พุ่งเป้าสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชน ฐานรากของสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตเป็นตัวตั้ง และมีความสุขยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา มีพิธีลงนามในปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6/2556 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เรื่องยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน โดยมีองค์กรภาคี 33 องค์กร จับมือรวมพลังการทำงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน โดยใช้ยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการอย่างเต็มกำลัง เพื่อสนับสนุน ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนจัดการตนเองหรือชุมชนเป็นสุข อันหมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ ปรับตัวและสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม สุขภาพและคุณธรรมจริยธรรม จนบรรลุซึ่งความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และมีสันติสุขหรือสุขภาวะทางสังคมในด้านต่างๆ

ด้าน ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หนึ่งในผู้แทนองค์กรที่ร่วมลงนาม กล่าวว่า สวรส.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและผลักดันการสร้างระบบสุขภาวะชุมชน  และพร้อมให้การสนับสนุนการสร้างสุขภาวะชุมชนโดยการสร้างและใช้ความรู้ที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง และดำเนินการด้วยตนเอง  รวมทั้งเชื่อว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันขององค์กรภาคีทั้งหมดจะสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจในการสนับสนุนสุขภาวะชุมชน  รวมทั้งเกิดการบูรณาการระหว่างองค์กรที่แตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนพร้อมเกาะติดและทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะ 10 ปีข้างหน้า  เพื่อให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็นร่วมกันในลักษณะเป็นการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลทั้งระดับพื้นที่และระดับชาติ  การมีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใช้และแลกเปลี่ยนสนับสนุนกันและกัน  การดำเนินการฟื้นฟูและสร้างเสริมความเข้มแข็งที่ฐานรากของประเทศและสังคมไทยอย่างทันต่อสถานการณ์  การมีกลไกติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลต้องมีการทำงานอย่างรู้บทบาทกันและกันของทุกภาคส่วน เพื่อหนุนเสริมกันให้เกิดการสร้างสุขภาวะของชุมชนที่เข้มแข็ง มีทิศทางชัดเจน และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่สามารถพัฒนาประเทศทุกด้าน นำไปสู่การมีสุขภาวะชุมชนอย่างแท้จริง  

ศ.นพ.สมเกียรติ กล่าวเสริมว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 นี้ ได้มีมติให้ สวรส.ร่วมสนับสนุนการทำงานเชิงวิชาการในหลายประเด็น เช่น นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับประชาชน มีมติให้ สวรส.ศึกษาการจัดตั้งกลไกหรือหน่วยงานระดับชาติที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพ  โดยเฉพาะการกำหนดนโยบายและแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม การตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐาน รวมถึงการติดตามการดำเนินงานในการตรวจสุขภาพของทั้งภาครัฐและเอกชน การให้ความรู้หรือคำปรึกษาแก่ประชาชน หรือข้อมูลในการกำหนดนโยบาย  การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย มีมติให้ สวรส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ  โดยจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมของประเทศ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามความเหมาะสม  การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม มีมติให้ สวรส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้าง จัดการความรู้ และพัฒนาศักยภาพของระบบวิจัยและระบบติดตามประเมินผลในทุกระดับ เป็นต้น

 

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน
 • 30 กว่าองค์กรร่วมลงนามปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.