'ยิ่งยุ่ง' ทศวรรษหน้า 'อนาคตไทย' พร้อมมั้ย?? 'สู้โรค'

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2014-06-07 16:13
แท็ก 
ภาพวาดลายเส้นรูปคนในสะงคมกำลังช่วยกันเคลื่อนก้อนหินสัญลักษณ์แทนระบบสุขภาพไปสู่ระบบที่คาดหวัง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
883.18 KB
ดาวน์โหลด
219 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ 2563 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข “วารสารชั้นนำของอาเซียนด้านวิจัยระบบสาธารณสุข...
จำนวนผู้อ่าน
258

          จากนี้ไปในอีก 10 ปีข้างหน้า ใครจะรู้บ้างว่าสุขภาพคนไทยจะเป็นแบบใด? ระบบการรักษาพยาบาลจะดีขึ้นหรือแย่ลง? งบประมาณด้านสาธารณสุขจะเพียงพอมากน้อยแค่ไหน? หรือคุณภาพชีวิตของคนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางใด? ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเรื่องที่น่าคิด ยิ่งในโลกยุคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้ "การเตรียมตัว-เตรียมความพร้อม" เพื่อรองรับสถานการณ์และปัญหา ถือเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งนี้ การที่จะเห็น "ปัญหา" ในอนาคต ก็จำเป็นที่จะต้องวาดภาพ "อนาคต" ขึ้นมาให้ได้เสียก่อน...

          อีก 10 ปี "สุขภาพคนไทย" จะเป็นแบบไหน?
          จะมีปัจจัยใด? ที่มีผลกระทบ "ระบบสุขภาพ"

          'สถานการณ์ในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้านี้ มีปัจจัยมากมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยได้" ...นี่เป็นการระบุของ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ถึงปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพไทยในอนาคต พร้อมมีการย้ำว่า...ปัจจัยที่จะเข้ามากระทบต่อระบบสุขภาพของไทยในทศวรรษหน้านั้น มีอยู่อย่างมากมาย อาทิ การเคลื่อนย้ายประชากรข้ามชาติ การที่คนไทยย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองมากขึ้น รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทย  นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดัน และโรคอ้วน ซึ่งเกิดจากวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

          นอกจากการระบุของเลขาธิการ คสช.แล้ว นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุขเองก็พยายามค้นหา "ปัจจัย" ที่อาจจะส่งผลกระทบกับ "ระบบสุขภาพคนไทย" ในทศวรรษหน้าด้วย โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดทำโครงการชื่อว่า  "ภาพอนาคตระบบสุขภาพปี 2566" ขึ้นมา ทั้งนี้ เพื่อค้นหาปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้านี้ เพื่อ "เตรียมตัว-เตรียมความพร้อม" ในการรับมือปัจจัยดังกล่าวมีทั้ง "เชิงบวก-เชิงลบ" ที่มีผลกระทบต่อ "สุขภาพคนไทย!!!"

          ในรายงาน "ภาพอนาคตระบบสุขภาพปี 2566" ซึ่งเป็นโครงการที่เน้น "กระบวนการวิเคราะห์" ระบุไว้ว่า...ปัจจัยที่มีผล กระทบต่อสุขภาวะในระยะ 10 ปีข้างหน้า ที่อาจจะส่งผลต่อ "ทิศทางสุขภาพคนไทย" ได้นั้น ประกอบด้วย...
          1.การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจ ที่ทำให้การค้าขายและคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนมีบทบาทมากขึ้น ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนข้ามพรมแดน ทั้งนักเดินทางและแรงงานข้ามชาติได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการ "เพิ่มความเสี่ยงในการระบาด" ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และความเจ็บป่วยเกี่ยวกับสาธารณภัย
          2.การเปิดเสรีภาคบริการ และการที่ประเทศไทยประกาศนโยบาย Medical Hub  ที่ทำให้เกิดความต้องการของระบบบริการสุขภาพในสถานบริการภาคเอกชนมากขึ้น ขณะที่ทรัพยากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะบุคลากรมีจำนวนจำกัด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรสุขภาพระหว่างภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิด "ความขาดแคลน" บุคลากรในด้านนี้ได้...
          3.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นปัจจัยที่มากระทบต่อระบบสุขภาพโดยตรง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองการปกครอง เป็น "สังคมของภาคพลเมือง" เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในนโยบายสาธารณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น
          4.โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2573 ที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ก็อาจจะทำให้ "เกิดภาระในการดูแลสุขภาพ" เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้รัฐต้องลงทุนสร้างและพัฒนาทรัพยากรมากขึ้น
          5.การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่พัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น ที่อาจจะทำให้ประชาชนมีโรคที่เกิดจาก "วิถีชีวิตแบบคนเมือง" เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มต้องการบริการสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
          6.การเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นเร้าให้เกิดการแข่งขันสูง เพื่อสร้างรายได้ ที่อาจจะนำไปสู่ "ความเหลื่อมล้ำในสังคม" จนทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย อาทิ  ปัญหาเยาวชน ยาเสพติด ความรุนแรง หรืออาชญากรรม ซึ่งส่งผลทำให้ประชากรเกิดความอ่อนแอลง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
          7.ภูมิอากาศของโลกที่แปรปรวน ที่อาจจะ "ก่อให้เกิดโรคใหม่" ทั้งในคน พืช และสัตว์ นำไปสู่การพัฒนา หรือการใช้ยาใหม่ ๆ รวมถึงการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่รุนแรงมากขึ้น

          ทั้งนี้ เลขาธิการ คสช. ยังระบุย้ำไว้ด้วยว่า...การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อ "ระบบสุขภาพของไทย" จำเป็นต้อง "ปรับเปลี่ยนวิธีคิด" โดยนโยบายของรัฐต้องให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ รวมถึงสร้างระบบบริการสุขภาพที่เน้นองค์รวม-เน้นท้องถิ่นให้มากขึ้น รวมถึงต้องทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมดูแลในระบบสุขภาพ เพราะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือ "สถานการณ์"ที่คนไทยต้องเผชิญในอีก 10 ปีข้างหน้านี้...
          นี่เป็น "ภาพอนาคตสุขภาพ" บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ"สุขภาพของคนไทย"
          รู้ไว้ก่อนก็จะพร้อม "รับมือปัญหา!!!"

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หน้า 1

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.