HEALTH@I : สุขภาพ “คนไทย” เริ่มได้ที่ “ฉัน”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-03-26 11:43
แท็ก 
HEALTH@I : สุขภาพ “คนไทย” เริ่มได้ที่ “ฉัน”
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PNG
227.87 KB
โปสเตอร์โครงการ
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
136.61 KB
โปรเจ็คโครงการ
ดาวน์โหลด
287 ครั้ง
Default image
PDF
115.13 KB
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ดาวน์โหลด
250 ครั้ง
Default image
DOC
184.5 KB
ใบสมัครโครงการ
ดาวน์โหลด
271 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เติมเต็ม "ระบบสุขภาพ" ตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุด ไปจนถึงระบบสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ระบบสุขภาพของไทยมีความสมดุลและยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดี และมีอายุที่ยืนยาว
จำนวนผู้อ่าน
759

          จากปี 2545 ประเทศไทยได้จัดให้มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขึ้น ซึ่งสามารถดูแลคนไทยให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้เกือบ 45 ล้านคน หรือคิดเป็น 98 % ของประชากรทั้งหมด นับเป็นความสำเร็จในช่วงแรก ที่มาพร้อมกับปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพที่เพิ่มสูง ขึ้นจาก 27,612 ล้านบาท ในปี 2545 เป็น 144,000 ล้านบาท ในปี 2556 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  โดยรายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่ผู้ป่วยจ่ายเอง และค่าใช้จ่ายในสถานposter มีดีมีเดียบริการสาธารณสุข  นอกจากนี้ความเจ็บป่วยหรือสาเหตุการตายส่วนใหญ่ของคนไทยก็เป็นความเจ็บป่วย ที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน ซึมเศร้า อุบัติเหตุจราจร ฯลฯ หากแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

          ดังนั้น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงมีแนวคิดในการจัดทำแคมเปญภายใต้ชื่อ HEALTH@I : สุขภาพ “คนไทย” เริ่มได้ที่ “ฉัน” ซึ่งเป็นแคมเปญสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตนเองนั้นมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศ  ทั้งนี้ระบบสุขภาพคนไทยจะยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนแต่ละคน โดยเริ่มจากการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เมื่อสุขภาพของแต่ละคนดีขึ้น ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งความตระหนักรู้ด้านสุขภาพควรเริ่มที่ “ตัวเรา” ก่อน อย่างที่ สวรส.กำลังรณรงค์แคมเปญ HEALTH@I คือ ร่วมดูแลสุขภาพคนไทย...เริ่มตัวที่ตัวเรา (เพราะอ่านได้อีกอย่างคือ HealThai)

          สำหรับโครงการย่อยภายใต้แคมเปญ HEALTH@I : สุขภาพ “คนไทย” เริ่มได้ที่ “ฉัน” โครงการแรกที่ สวรส.จะขอนำเสนอคือ  โครงการมีดี มีเดีย ปั้นเด็กดี-เป็นเด็กดัง  โดย สวรส. ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรในหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารงานวิจัย” เพื่อร่วมเรียนรู้เทคนิคงานสื่อสารที่หลากหลายพร้อมปฏิบัติงานจริง อาทิ หลักสูตรการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร การออกแบบงานกราฟิกเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ Infographic Motion Graphic โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่พร้อมติดตามพัฒนาผลงานตลอดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานกับสื่อมวลชนชั้นนำ เช่น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงแบบใกล้ชิดกับบุคคลในแวดวงการ ผลิตสื่อ  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ วิทยาการการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีการศึกษา หรือในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือผลิตสื่อ 

สนใจโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้จากไฟล์เอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.