ปฏิรูประบบสาธารณสุข กับแนวคิดเขตสุขภาพ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-01 12:35
Default image
จำนวนผู้อ่าน
4111

New!!  22/10/2556 Fact Sheet : เคลื่อนความคิด "เขตสุขภาพ" : ปฏิรูประบบ ปฏิวัติปัญหาสุขภาพไทย ดาวน์โหลด click!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประชาชนได้อะไรจากเขตสุขภาพ

 • คุณภาพบริการสูงขึ้นในแต่ละเขตสุขภาพ
 • การเข้าถึงบริการ ทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้น
 • บริการสุขภาพที่มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้านมากขึ้น
 • ลดต้นทุนของประชาชน
 • มีระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
 • การกำกับมาตรฐานของหน่วยบริการเข้มข้นขึ้น
 • ชะลอการขยายตัวของต้นทุนบริการในขณะที่ผลลัพธ์ไม่ด้อยลง
 • คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
 • อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น เป็น 72 ปี

การปรับบทบาทของเขตสุขภาพ

 • เขตสุขภาพประกอบด้วย 4-7 จังหวัด ประชากร 4-6 ล้านคนต่อเขต
 • มีคณะกรรมการบริหารเขตและหัวหน้าเขต
 • ได้รับมอบอำนาจจากส่วนกลาง บริหารเบ็ดเสร็จในระดับเขต
 • ใช้ผังบริการ (service plan) เป็นหลักในการวางระบบบริการ
 • ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการส่งต่อออกนอกเขต
 • กระจายและร่วมใช้ทรัพยากรการเงินการคลังระดับเขต


            จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้วยแนวคิดเรื่องเขตสุขภาพ คือ การปรับบทบาทหน้าที่และกลไกทุกส่วนให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่า ซึ่งแนวคิดเรื่องเขตสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มีการทำงานในเชิงวิชาการมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นฐานคิดให้เกิดการปฏิรูประบบสาธารณสุข ตามลิ้งด้านล่าง

1.วินัย ลีสมิทธิ์ และสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2553 บทบาทที่เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

2.วินัย ลีสมิทธิ์ 2556 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ

3.วินัย ลีสมิทธิ์ 2554 การ วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4.วินัย ลีสมิทธิ์. การศึกษารูปแบบ แนวทาง ระบบบริหารจัดการเขตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

5.เอกสารจากประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ ๒๑”

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.