สวรส.จัดประชุม APEIR Inception and Knowledge Translation Workshops

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-09-06 12:11
สวรส.จัดประชุม APEIR Inception and Knowledge Translation Workshops
จำนวนผู้อ่าน
71

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยสำนักความร่วมมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำประจำภูมิภาคเอเชีย (APEIR) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEIR Inception and Knowledge Translation Workshops ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม  โดยระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ โรคติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ จากสัตว์สู่คน และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จาก 6 ประเทศ (กัมพูชา จีน ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภูมิภาคเอเชีย ในประเด็นต่างๆ เช่น กรอบการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อวางแผนให้มีทิศทางอย่างชัดเจนในการสร้างองค์ความรู้ที่มีความเชื่อมโยงและเสริมกันในแต่ละประเทศ โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในการประชุมดังกล่าวยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล  คุณบังอร ฤทธิภักดี และ Dr.Les Sims ที่ปรึกษาจากประเทศออสเตรเลีย  เกี่ยวกับประสบการณ์การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่การสื่อสารงานวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการขยายผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.