6 ส 1 ว ผนึกความร่วมมือ บูรณาการคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-30 10:13
6 ส 1 ว ผนึกความร่วมมือ บูรณาการคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
จำนวนผู้อ่าน
1634

นอกจากความร่วมมือเรื่องการบูรณาการงานวิจัยของประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดทำ “คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thailand National Research Repository, TNRR)” นับเป็นอีกเป้าหมายของความร่วมมือที่สำคัญของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ศอบช.) ที่ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อสร้างคลังในการค้นคว้าข้อมูลที่เปรียบเสมือนเป็น “เสิร์ชเอนจิน (Search Engine)” ให้กับนักวิจัยหรือผู้ที่สนใจงานวิจัยสามารถเข้ามาค้นคว้าและเข้าถึงงานวิจัยได้ง่ายขึ้น  โดยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ที่จัดระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ได้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ “คลังข้อมูลงานวิจัยไทย” ที่นำเสนอความก้าวหน้าของความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว และความท้าทายในอนาคต เพื่อพัฒนาให้คลังข้อมูลฯ มีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลงานวิจัย นักวิจัย ข้อมูลวิทยานิพนธ์ ห้องสมุดวิจัยสาธารณะ ฯลฯ  

คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) คือระบบที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัย และข้อมูลนักวิจัย หลายฐานข้อมูลมานำเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์เดียว ww.tnrr.in.th ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนร่วมกันได้ 5 ระบบคือ 1) ข้อมูลผลงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว  2) ข้อมูลนักวิจัยและการค้นหาผู้เชี่ยวชาญ  3) ข้อมูลสิทธิบัตรไทย และความร่วมมือเชิงธุรกิจ  4) โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  5) การบริการการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถือเป็นสมบัติของประเทศ ดังนั้นควรมีการนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ  โดยการทำงานร่วมกันของ 6 ส 1 ว จะทำให้การบริหารทุนวิจัยของประเทศมีเอกภาพมากขึ้น และสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ  

ทั้งนี้ การบริการการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว (Single Window) จะมี สวรส.และทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นผู้รับผิดขอบในการพัฒนาระบบฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย หรือผู้ยื่นขอรับทุนจากหน่วยงานให้ทุนวิจัยของประเทศได้กรอกข้อมูลในช่องทางเดียว  และมีช่องทางการสื่อสารระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานให้ทุน  ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้ทุน  เพื่อลดเวลาการพิจารณาข้อเสนอโครงการและลดความซ้ำซ้อน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยของประเทศ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนวิจัยจากภาครัฐจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันหมดทุกแห่ง  โดยเชื่อมข้อมูลของหน่วยงาน 6 ส 1 ว ก่อน แล้วขยายไปสู่ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในระยะต่อไป  ทั้งนี้ระบบ Single Window คาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงต้นปี 2557 ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าประจำปี 2557 และจะมีการประชาสัมพันธ์ (Road show) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2556 เพื่อแนะนำระบบฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.