รู้จักคมคิด-รู้จักคน : กับ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล พร้อมวิสัยทัศน์

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-22 14:07
รู้จักคมคิด-รู้จักคน : กับ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล พร้อมวิสัยทัศน์
จำนวนผู้อ่าน
859

รู้จักคมคิด-รู้จักคน :
กับ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล พร้อมวิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว”

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอใช้โอกาสนี้แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารท่านใหม่ ไฟแรง ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของการนำพา สวรส. สู่การเป็น “องค์กรที่ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาว”

ศ.นพ.สมเกียรติ เป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานในบทบาทสำคัญๆ หลากหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น ผอ.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์, กรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ประธานเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบนของ สกอ., คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ, นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย, เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่,อนุกรรมาธิการติดตามและพัฒนาระบบวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งแม้งานที่ผ่านมาจะเน้นหนักไปในการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  แต่เรื่องการวิจัยทางด้านสุขภาพ ศ.นพ.สมเกียรติ ก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนางานด้านนี้มาโดยตลอด  ในฐานะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ  ประกอบกับความสนใจเรื่องการวิจัยระบบสุขภาพซึ่งมีอยู่เป็นทุนเดิม

ซึ่งหลังจากได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศ.นพ.สมเกียรติ  จึงไม่รอช้าที่จะเดินหน้าสานต่องานสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพบนฐานความรู้ตามภารกิจของ สวรส. และนำไปสู่เป้าหมายหลักที่สำคัญคือ “ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด” ภายใต้หลักของการพึ่งตนเอง โดยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  

ศ.นพ.สมเกียรติ  มุ่งขับเคลื่อน สวรส. ด้วยฟันเฟืองยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้านคือ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพ ตั้งแต่การสร้างและประสานจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศ เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและบูรณาการความรู้ให้เกิดระบบสุขภาพที่ยั่งยืน     
2. เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการลงทุนด้านงานวิจัย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วม  การบริหารสมรรถนะนักวิจัยและผลลัพธ์งานวิจัย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
4. บริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืน  ที่เน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของการวิจัยทั้งจากภาคธุรกิจ  ภาควิชาการ ภาคบริการสุขภาพ  ภาคชุมชน ฯลฯ ภายใต้เป้าหมายร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้ เป้าหมายรูปธรรม ที่เราน่าจะได้เห็นกันใน 5 ปี คือ ผลงานวิจัยที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรก  ผลงานวิจัยที่ถูกนำไปพัฒนาระบบเครือข่ายบริการระดับเขตให้มีความยั่งยืน   จำนวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้นและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  และมีระบบสารสนเทศที่สามารถบูรณาการงานวิจัย นักวิจัย และเครือข่ายในระบบสุขภาพของประเทศ

จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของ ศ.นพ.สมเกียรติ ที่สะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของ สวรส. ภายใต้เป้าหมายปลายทางของการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน

ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 
เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม จ.สมุทรสาคร  
การศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 91

คุณวุฒิ

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล พ.ศ.2524
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พ.ศ.2526
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การแพทย์คลินิก) ม.มหิดล พ.ศ.2530
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ศัลยศาสตร์ทั่วไป) พ.ศ.2531
 • ศึกษาวิจัยด้านศัลยศาสตร์ภาวะวิกฤติ ณ ม.ฮาร์เวิร์ด สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2538-2541
 • นวัตกรรมบริหารจัดการ : P4P, KPI รายบุคคล, ระบบฐานข้อมูลวิจัยแห่งชาติ (NRPM), ระบบ CME-online
ด้านรางวัลและผลงานวิจัยดีเด่น อาทิ
 • ประกาศเกียรติคุณ “วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 2556” คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา
 • รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น วปอ. 2554. ยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพาณิชย์มุ่งแข่งขันสู่เวทีการค้าโลก
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ.2553
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2544
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมด้านศัลยศาสตร์ สมาคมเวชบำบัดวิกฤติแห่งสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2542
 • รางวัลดีเยี่ยม ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2529

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.