สวรส. จัดเวทีนำเสนอผลวิจัยสุขภาพประชากรข้ามชาติเขต กทม. และแถลงข่าว

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-09-25 15:38
Default image
จำนวนผู้อ่าน
62

สวรส. เชิญสื่อมวลชนร่วมงาน
ในวันพุธที่  26  กันยายน  2555 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้เดิม)
(2 งาน  2 เวลา วันเดียวกัน ที่เดียวกัน)


เวลา  09.00 - 12.30 น.  ณ ห้องกมลทิพย์
เชิญร่วมรับฟังผลวิจัยโครงการสำรวจสุขภาพประชากรข้ามชาติในเขต กทม. เตรียมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


       ผลวิจัยพบจำนวนประชากรข้ามชาติทั่วประเทศกว่า 2 ล้านคนใน กทม. เกือบ 5 แสนคน คิดเป็น 1 ใน 4 ของประเทศ แนวโน้มตัวเลขสูงขึ้น  หากก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักวิจัยชี้ ควรเร่งสร้างระบบบริการสาธารณสุข เตรียมรับมือสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ อาทิ การควบคุมโรคระบาด ด้านอนามัยแม่และเด็ก ฯลฯ พบ เด็กต่างด้าวแรกเกิด - 1 ปี รับวัคซีนน้อยกว่าภาพรวมของเด็กไทยถึง 1 ใน 3 และน้อยกว่า  40 - 50 %  ในช่วงอายุ 1 - 4 ปี ส่งผลไทยเสี่ยงเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้  ถ้าไม่มีมาตรการรองรับ

 

  • ระบบการจัดเก็บข้อมูลประชากรข้ามชาติ โดย  รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

  • บทเรียนการสำรวจสำมะโนประชากรข้ามชาติภาคสนาม โดย  อ.ศศิธร  ศิลป์วุฒยา และ อ.นัฐวุฒิ  สิงห์กุล คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

  • การคาดประมาณจำนวนประชากรข้ามชาติในพื้นที่ กทม. โดย  นพ.วิวัฒน์  พีรพัฒนโภคิน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

  • การศึกษาด้านอนามัยแม่และเด็ก และวัคซีนของเด็กข้ามชาติ โดย  คุณทัศนนัย  ขันตยาภรณ์


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เวลา  13.00 - 14.00 น.   ณ ห้องกมลพร
เชิญร่วมงานแถลงข่าว สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ 2556


    ปีงบ 56  รัฐทุ่ม 200 ล้าน สนับสนุนวิจัยด้านสุขภาพ วช. หนุน สวรส. บริหารจัดการทุนวิจัยฯ เร่งสร้าง นักวิจัย - งานวิจัย รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพ ชู 9 กรอบโจทย์วิจัยสำคัญ เร่งด่วน มุ่งเป้า  ลดซ้ำซ้อน - ใช้ประโยชน์ได้จริง – เกิดผลกระทบสูง สวรส. ดีเดย์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่ 15 ต.ค. - 15 พ.ย. 2555 คัดงานวิจัย ภายใต้ 11 กรอบโจทย์วิจัย มุ่งสร้างผลกระทบสูงใน 1 - 3 ปี พร้อมดึงเอกชน - ภาคส่วนต่างๆ ร่วมใช้ประโยชน์งานวิจัย

โดย   
ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
นพ.พงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.