สสพ. จัดสัมมนาเครือข่ายวิชาการ “จากแนวคิดสู่นโยบายและการปฏิบัติ”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-07-26 15:06
สสพ. จัดสัมมนาเครือข่ายวิชาการ “จากแนวคิดสู่นโยบายและการปฏิบัติ”
จำนวนผู้อ่าน
51

 

       เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดงานสัมมนาเครือข่ายวิชาการภายใต้หัวข้อ “แนวคิดสู่นโยบายและการปฏิบัติ” จัดขึ้น ณ โรงแรมริชมอนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งสังเคราะห์กรอบแนวคิดและทิศทางการดำเนินงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สสส. เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้แนวคิดที่สำคัญในเรื่องของภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นหจำเป็นอย่างยิ่งของการดำเนินงาน ต้องยึดหลักการแก้ปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง และอาศัยความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนไปบนฐานความรู้

       รูปแบบงานวันแรกเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นการพัฒนาข้อมูลด้านความสามารถโดยใช้กรอบแนวคิด ICF ประเด็นการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการจัดบริการด้านสุขภาพคนพิการ และประเด็นนโยบายสาธารณะที่เข้าใจคนพิการ และในวันที่ 2 ได้มีการเสวนาในเรื่อง “บทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นต่อการนำนโยบายการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติได้จริง” เป็นการนำเสนอรูปธรรมจากพื้นที่ที่มีแผนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้พิการ การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ และบทบาทของสถาปนิกในการนำความรู้มาออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น ที่ จ.มหาสารคาม ที่ชูบทบาทท้องถิ่นเป็นกลไกในการดูแลและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประสานมหาวิทยาลัยนำนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมไปช่วยสำรวจและออกแบบบ้านให้คนพิการ หวังใช้เป็นโมเดลให้ อปท. นำไปใช้ จากนั้นในช่วงสุดท้ายเป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอและทิศทางการวิจัย พร้อมสรุปข้ออภิปรายจากการสัมมนาฯ

       พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) กล่าวว่า ผลการสัมมนาทั้ง 2 วันได้ข้อมูลทางวิชาการที่มีประโยชน์ และมีการเสนอความเห็นที่หลากหลาย เช่น การเสนอให้คนพิการมีส่วนร่วมในการวิจัย การเสนอให้นำข้อมูล ICF ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือทำให้นักการเมืองท้องถิ่นเข้าใจง่าย เพื่อจะได้นำฐานข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการ ข้อเสนอให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทในการดูแลและสร้างเสริมศักยภาพของคนพิการ ฯลฯ ซึ่งแนวคิดและข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้  สสพ. จะได้นำมาใช้ในการวางกรอบยุทธศาสตร์การทำงานขับเคลื่อนสู่นโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.