“สวรส.-วช.” จับมือทำงานใหญ่ สร้างงานวิจัยชาติ ตั้งเป้า 3 ปี พัฒนานโยบายสุขภาพ-ชีวเวชศาสตร์ มุ่งเปลี่ยนระบบสุขภาพคนไทย

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-07-23 17:15
“สวรส.-วช.” จับมือทำงานใหญ่ สร้างงานวิจัยชาติ ตั้งเป้า 3 ปี พัฒนานโยบายสุขภาพ-ชีวเวชศาสตร์ มุ่งเปลี่ยนระบบสุขภาพคนไทย
จำนวนผู้อ่าน
93

 

       สวรส. จับมือ วช. ยกเครื่องการวิจัยระบบสุขภาพของชาติ พร้อมทำงานร่วมกันอย่างมีทิศทางภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ปี หวังลดความซ้ำซ้อน ใช้ประโยชน์ได้จริง และสร้างคลังข้อมูลการวิจัยระบบสุขภาพ รองรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ และความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต 

       นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่หน่วยงานด้านการวิจัยระดับชาติ อย่างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะได้จับมือร่วมทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ  รองรับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ด้านสุขภาพในอนาคต  ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด  โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่ไม่สามารถคาดเดาได้  โรคเรื้อรัง ความรุนแรงของภัยพิบัติ  รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศที่เพิ่มขึ้น กลายเป็นความท้าทายที่ต้องการบริการสุขภาพและการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยเป็นทัพร่วมเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหา ภายใต้การสนับสนุนการใช้ความรู้จากงานวิจัยเป็นเข็มทิศสำคัญต่อการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นมาตรการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และควบคุมโรคต่างๆ อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะทำให้เกิดกลไกการบริหารนโยบายการวิจัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

       ด้าน ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า “ในฐานะที่ วช. เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย  จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยจำเป็นต้องอาศัยกลไกการบริหารจัดการและดำเนินงานที่เป็นระบบ  ทันต่อสถานการณ์โลก  และมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน” 

       “วช. จึงร่วมกับ สวรส. องค์กรบริหารจัดการงานวิจัยและสร้างความรู้ในระบบสุขภาพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “พัฒนาและดำเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์” เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมียุทธศาสตร์ที่เน้นการใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาข้อเสนอให้กับฝ่ายนโยบาย  ตลอดจนการบูรณาการงานให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี แต่หากดำเนินการได้ตามเจตนารมณ์ก็อาจขยายความร่วมมือกันต่อไป  และ วช.ก็พร้อมจัดสรรงบเพิ่มหากมีความจำเป็น” ศ.นพ.สุทธิพร กล่าว

       นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องบูรณาการความรู้จากงานวิจัยในทุกมิติ  ซึ่งที่ผ่านมา สวรส.  วช. และหน่วยงานในระบบวิจัยของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด  จนเรียกกันติดปากว่า  5 ส.  1 ว.  โดยมอบให้ สวรส. เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์  และมีเป้าหมายคือการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อให้เห็นภาพการพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบายจนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับระบบสุขภาพโดยรวม ตลอดจนรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยสุขภาพจนเกิดเป็นคลังข้อมูลที่พร้อมสำหรับการพัฒนาและแก้ปัญหาระบบสุขภาพของประเทศ”

       “สำหรับบทบาทของ สวรส. ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เน้นไปที่การเป็นกลไกกลางในการบริหารนโยบายวิจัยด้านสุขภาพและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดงานวิจัยที่คุ้มค่ากับการลงทุน สร้างผลกระทบระดับสูง โดยกำหนดประเด็นวิจัยทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว  พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการลงทุนการวิจัยในเรื่องที่สำคัญ  รวมถึงการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านนโยบายและระบบวิจัยสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์ของประเทศ  โดย สวรส. จะทำงานเชื่อมประสานกับ วช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.