เปิดงาน R2R โชว์ “วิจัย” เด่น 36 เรื่อง ชู “Main Product” คือ “บริการคุณภาพ”

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-07-11 14:47
เปิดงาน R2R โชว์ “วิจัย” เด่น 36 เรื่อง  ชู “Main Product” คือ “บริการคุณภาพ”
จำนวนผู้อ่าน
278

 

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2R จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 5 “วิถี R2R ; เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร”ขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข เป็นประธานเปิด และ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 

          นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า การประชุมจากงานประจำสู่งานวิจัย หรือ Routine to Research (R2R) เป็นการร่วมกันระหว่าง สวรส. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานประจำให้ได้มีโอกาสสรรค์สร้างงานวิจัยขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากงานประจำ และนำผลวิจัยที่ได้นั้นไปพัฒนางานประจำอีกต่อหนึ่ง คาดหวังว่างาน R2R จะช่วยส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ การจัดงาน R2R นับเป็นโอกาสดีที่คนทำงานด้านสาธารณสุขจากทั่วประเทศจะได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ การเสริมเทคนิคความรู้จากวิทยากร ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพให้ก้าวหน้าต่อไป 

          “สำหรับในปี 2555 นี้ กระแสความสนใจของบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการทำงานวิจัยจากงานประจำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตลอด 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา สวรส. และภาคีเครือข่าย R2R ได้ขยายแนวคิดกระตุ้นและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนางานประจำจากการทำงานวิจัย จนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอย่างชัดเจน โดยหัวใจสำคัญของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างยั่งยืน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของคนทำงานในระดับต่างๆ รวมถึงการให้กำลังใจและส่งเสริมให้งานวิจัย R2R เป็นที่รู้จักและขยายคุณค่าให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 1,500 คน และมีการส่งผลงาน R2R เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนถึง 549 เรื่อง มากกว่าปี 2554 ที่มี 362 เรื่อง ซึ่งในปีนี้มีผลงานวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจำนวน 36 เรื่อง จาก 4 ประเภท คือ บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และหน่วยงานสนับสนุนบริการและบริหารในระบบสุขภาพ” นพ.พงษ์พิสุทธิ์ กล่าว 

          นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิดงาน R2R กล่าวว่า สวรส. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ผ่านงานวิจัยต่างๆ โดยมีภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะในระดับรากหญ้าได้สร้างสรรค์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยให้ความสำคัญกับผู้วิจัยซึ่งคือผู้ใช้ประโยชน์ได้ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในความรับผิดชอบ   

          “ทั้งนี้ งานวิจัยคงไม่สามารถขยายประโยชน์ให้กว้างขวางออกไปได้ หากผู้บริหารในพื้นที่ไม่ได้ให้ความสำคัญ จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับให้การส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ให้สามารถสร้างงาน R2R ได้โดยสะดวกด้วย รวมไปถึงการสนับสนุนการออกไปทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัด เพื่อให้งาน R2R พัฒนาไปอย่างไร้ขีดจำกัด ในส่วนผู้ปฏิบัติงานขอให้ยึดเป้าหมาย “ประโยชน์ของประชาชน” เป็นสำคัญ โดย “รางวัล R2R ดีเด่น” จากงานนี้ ขอให้พิจารณาว่า รางวัล คือ “By Product” ส่วน “Main Product” คือ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพในระบบสุขภาพมากขึ้น” นพ.สุรวิทย์ กล่าว

          สำหรับกิจกรรมการประชุมประกอบด้วยหัวข้อแลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเข้มข้นทั้ง 3 วัน อาทิ บรรยายพิเศษ: เรื่อง “R2R is Learning in the 21st Century” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานโครงการ R2R สวรส. การบรรยายใน Theme: “คุณภาพ” กับการตอบโจทย์ปัญหาที่มาจากงานประจำ  การใช้ระเบียบวิจัยที่เชื่อถือได้  การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  และงาน R2R ที่ทำแล้วกระจายไปในหลายพื้นที่ เช่น เครือข่าย Warfarin เบาหวาน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  Theme: “ครบวงจร” เช่น ประเด็นครบวงจรการเรียนรู้ การทำต่อเนื่อง (ทำแล้วทำอีก) จากผลงาน R2R ชิ้นแรก นำไปสู่คำถามใหม่เพื่อพัฒนางานประจำ  ครบวงจรการดูแลผู้ป่วย งานวิจัยที่ทำในหลายระดับทั้ง Primary, Secondary, Tertiary care ครบถ้วนในสายธารการให้บริการจนนำไปสู่แนวปฏิบัติใหม่ เช่น Referral systems เป็นต้น Theme: “เรียบง่าย” ในประเด็น งาน R2R ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อ ใครๆ ก็ทำ R2R กัน  R2R Clinic: งานวิจัยเชิงคุณภาพ  R2R Clinic:  แบบวัดกับงานวิจัย: เลือกยังไง ให้โดนใจ และได้คุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพคนพิการในงานบริการปฐมภูมิ R2R เครือข่ายสาธารณสุขท้องถิ่น เก็บตก R2R จากการ Accredit ฯลฯ รวมไปถึงการบรรยายพิเศษ “กึ่งทศวรรษ R2R: ความเป็นไปและความคาดหวัง” โดย นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ก่อนเข้าสู่พิธีมอบรางวัลผลงาน R2R ดีเด่นโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีปิดในวันสุดท้าย

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.