สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้บริหารหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตาม พรบ.เฉพาะ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-03-28 19:25
สวรส. เป็นเจ้าภาพประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้บริหารหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตาม พรบ.เฉพาะ
จำนวนผู้อ่าน
79

          วันที่ 28 มีนาคม 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 15 หน่วยงาน ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อให้เครือข่ายองค์กรตาม พรบ. เฉพาะ ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงภารกิจงานขององค์กรตาม พรบ.เฉพาะที่เป็นรูปธรรมและส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการทำงานของแต่ละหน่วยงานต่อไป

          ทั้งนี้ 15 หน่วยงานประกอบด้วย
1.    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)
2.    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
3.    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
4.    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
5.    สำนักงานกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
6.    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
7.    สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
8.    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
9.    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
10.    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.)
11.    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
12.    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13.    สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานกิจการยุติธรรม
14.    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
15.    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.