เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย'มะเร็ง-ไต'สปส.ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง-มติชน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-04-21 15:28
เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย'มะเร็ง-ไต'สปส.ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง-มติชน
จำนวนผู้อ่าน
112

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน แหล่งข่าวรายงานข่าวจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งว่าหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการให้สิทธิประโยชน์ของ สปส.น้อยกว่าผู้ป่วยของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยเฉพาะผู้ป่วยเป็นโรคไตและติดเชื้อเอชไอวี ล่าสุดสปส.ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีบำบัดทดแทนไต โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการรักษาด้วยวิธีปลูกไตและการให้ยา Erythropoietin ว่าได้เทียบเคียงสิทธิประโยชน์ของ สปสช. บนพื้นฐานหลักการซึ่งผู้ประกันตนควรได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาไม่ด้อย กว่า สปสช. ซึ่งคณะกรรมการการแพทย์มีมติ ดังนี้

          1.กรณีการปลูก ถ่ายไตยกเลิกการจำกัดจำนวนครั้งการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และขยายสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้าย ก่อนการเป็นผู้ประกันตนให้มีสิทธิปลูกถ่ายไตได้ และกรณีผู้ประกันตนได้รับเรื้อรังในระยะสุดท้ายก่อนการเป็นผู้ประกันตนให้มี สิทธิปลูกถ่ายไตได้ และกรณีผู้ประกันตนได้รับการผ่าตัดปลูกไตแล้ว (หลังวันที่ 5 ธันวาคม2547) และอยู่ในระหว่างได้รับยาภูมิคุ้มกันให้ถือเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ กรณีหลังปลูกถ่ายไตแต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการการแพทย์ก่อน และปรับขั้นตอนการขออนุมัติสิทธิกรณีปลูกถ่ายไตให้มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความยุ่งยากซ้ำซ้อน

          2.กรณีการให้ยา Erythropoietin 2.1 ค่าระดับความเข้มข้นของโลหิตเท่ากับหรือต่ำกว่า36% สปส.จะจ่ายยา Erythropoietin ให้กับสถานพยาบาลที่จ่ายยานี้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินราคากลางที่ สปส.กำหนด และไม่เกินสัปดาห์ละ 750 บาท รวมทั้งจ่ายค่าฉีดยาเข็มละ50 บาทต่อครั้ง 2.2 ค่าระดับความเข้มข้นของโลหิตมากกว่า 39% สถานพยาบาลไม่มีสิทธิเบิกจ่ายยา Erythropoietin จาก สปส. และให้มีการปรับปรุงการยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิการให้ยาErythropoietin โดยให้ยื่นเรื่องพร้อมกับการขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไต เพื่อให้คณะกรรมการการแพทย์พิจารณาอนุมัติพร้อมกันและผู้ประกันตนสามารถใช้ สิทธิได้อย่างรวดเร็ว

          วันเดียวกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการ แพทย์เพิ่มสิทธิประโยชน์ค่ารักษาผู้ป่วยมะเร็ง 7 ชนิด คือ เต้านม รังไข่ ปากมดลูก  หลอดอาหารปอด สำไส้ใหญ จาก 50,000 เป็น 270,000 บาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 21 เมษายน 2554 หน้า 1

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.