เดินหน้าปฏิรูปเครือข่ายวิจัยพัฒนาประเทศ-คมชัดลึก

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-04-21 13:43
เดินหน้าปฏิรูปเครือข่ายวิจัยพัฒนาประเทศ-คมชัดลึก
จำนวนผู้อ่าน
54

วช.เดิน หน้าปฏิรูประบบวิจัย เร่งเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน เปิดระบบ TH e-GIF สร้างเครือข่ายงานวิจัยหวังเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาประเทศ

          ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการปฏิรูประบบวิจัย ว่างานด้านการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถหาข้อมูลจากที่เดียวได้ เพราะแต่ละหน่วยงานต่างมีการจัดเก็บข้อมูลตนเองและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตนเอง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงจึงได้ดำเนินการเชื่อมโยง ที่ใช้มาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกว่า TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Frameworks) เป็นมาตรฐานกลางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เป็นกรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ

          สำหรับการดำเนินการ วช.ได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรทางด้านวิจัย ประกอบด้วย สกว. สวทน. สวทช. สวรส. สวก. ได้ทำความตกลงร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งมีชื่อว่า TNRR (Thailand National Research Repositories ) หรือเรียกว่าคลังข้อมูลงานวิจัยไทย โดยข้อมูลของหน่วยงานที่ทำการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ วช.กำลังดำเนินการเชื่อมโยงอยู่นี้ สามารถจะไปปรากฏบนฐานข้อมูลของ TNRR ของประเทศ

          “การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ หลายอย่าง และช่วยให้คำตอบในหลายๆ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยนี้จะช่วยสนับสนุนข้อมูลในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ข้อมูลนักวิจัย จำนวนนักวิจัย ซึ่งทำให้ระบบวิจัยของไทยมีความเข้มแข็งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป” ศ.นพ.สุทธิพร กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2554 หน้า 12

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.