สปสช.ตั้งตัวแทนเจรจาสปส.เข้าระบบบัตรทอง - ไทยโพสต์

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-04-19 11:27
สปสช.ตั้งตัวแทนเจรจาสปส.เข้าระบบบัตรทอง - ไทยโพสต์
จำนวนผู้อ่าน
113

          บอร์ด สปสช.เห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนไปเจรจากับคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคม อ้างต้องดำเนินการตาม ม.10 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกันตนอยู่ในระบบบัตรทอง

          เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการ สปสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สปสช. พิจารณาเรื่องการดำเนินงานตาม ม.10 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยหลังการประชุมว่า บอร์ด สปสช.มีมติให้มีการตั้งผู้แทนไปหารือกับบอร์ดสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อดำเนินการตาม ม.10 และให้ สปสช.จัดบริการสุขภาพให้ผู้ประกันตนว่า เป็นไปตาม ม.10 ซึ่งใน กม.มาตรานี้ได้กำหนดให้ คณะกรรมการ สปสช.และคณะกรรมการ สปส.เตรียมความพร้อมในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิในระบบประกันสังคม และให้เสนอรัฐบาลเพื่อตราเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาการเริ่มการให้บริการแก่ผู้ประกันตน โดย กม.ได้กำหนดไว้ใน ม.66 ให้ตราเป็นพระราชกฤษ ฎีกาภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 พ.ย.2545 แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ทั้ง สปสช. และ สปส. ต้องรายงานต่อคณะ รัฐมนตรี (ครม.) และสาธารณะเพื่อทราบนั้น

          เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สปสช.ได้รายงานความคืบหน้าการทำงานต่อ ครม. และขอขยายเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกไปทุกปี เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม แต่หลังจากเกิดกรณีที่มีกลุ่มผู้ประกันตนเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กลุ่มผู้ประกันตนนั้น ในเดือน ต.ค.2553 สปสช.ได้ทำหนังสือถึง สปส.เพื่อสอบถามความพร้อม ต่อมาในวันที่ 22 พ.ย.2553 บอร์ด สปสช.ได้มีมติขอขยายเวลาการดำเนินงานตาม ม.66 และมีมติให้ สปสช.ทำหนังสือรายงานเหตุผลการขอขยายเวลาต่อ ครม.


          นพ.วินัย กล่าวอีกว่า ผลการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ จึงเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการ สปสช. เพื่อตกลงเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการของสาธารณสุขกับคณะกรรมการ สปส. โดยตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประสานยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย นพ.วิชัย โชควิวัฒน เป็นประธานอนุกรรมการ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพจิตร ปวะบุตร รองประธานอนุกรรมการ ศ.อัมมาร สยามวาลา นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นายยุทธ โพธารามิก ศ.เกียรติคุณวิจิตร ศรีสุพรรณ ผศ.สำลี ใจดี นายบารมี ชัยรัตน์ และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม เป็นอนุกรรมการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2554 หน้า 8

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.