สวรส. เดินหน้าพัฒนานโยบายราคายาของประเทศ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:38
Default image
จำนวนผู้อ่าน
64

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการในประเด็น ต่างๆ อาทิ ระบบราคาอ้างอิงของยาในประเทศไทย การพัฒนากลไกการควบคุมราคายาผ่านระบบการจัดซื้อของภาครัฐตาม การศึกษาและพัฒนาการมีส่วนร่วมจ่ายค่ายาของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ ข้าราชการ กลยุทธ์การควบคุมราคายาระหว่างการขึ้นทะเบียนยา/ก่อนออกจำหน่าย การพัฒนาดัชนีราคาผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินการเข้าถึงยา ในระบบประกันสุขภาพ

           โดยมีทีมนักวิจัยและนักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ รวมทั้งตัวแทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม มาร่วมกันพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและระบบการใช้ยาของสวัสดิการกองทุน ต่างๆ ในภาพรวมวันที่ประกาศ: 8 ตุลาคม 2553

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.