ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:31
Default image
จำนวนผู้อ่าน
102

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จัดประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 6 "สุราในโลกเสรี : Alcohol Problem in the Globalized World" วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์  : เพื่อเผยแพร่งานวิชาการด้านแอลกอฮอล์ เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์ การบริโภคและปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน และรู้ทันการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ แนวโน้มในอนาคตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโลกทุนนิยม และสร้างเครือข่ายนักวิชาการในการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุ่มเป้าหมาย  : นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ไข ควบคุม บำบัดรักษา และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราในประเทศไทย

รูปแบบการประชุม  :

- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ (Plenary lecture)

- การบรรยายกลุ่มย่อยตามประเด็นหลัก (Symposium)

- การอภิปรายหมู่ (Panel discussion)

- การนำเสนอผลงานวิชาการ (Free Paper) ในรูปแบบ Poster Presentation

ประเด็นหลัก :

-  Globalization of Alcohol Problems

-  การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตลาดเสรี

-  การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอออล์ในโลกข้อมูลข่าวสาร

-  ชุมชนปลอดเหล้าความเป็นไปได้ในโลกทุนนิยม

-  การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ

-  การใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์การควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์

-  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ภารกิจที่ยังไม่สิ้นสุด

-  ประสิทธิผลของมาตรการทางภาษีและราคา 

-  ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อครอบครัวไทย

-  รูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขนาดของปัญหาของการดื่มสุราในประเทศไทย

องค์กร/ภาคีร่วมจัด
   1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
   2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
   3. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
   4. กรมสุขภาพจิต
   5. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
   6. มูลนิธิเพื่อนหญิง
   7. มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
   8. เครือข่ายองค์กรบริหารวิชาการสารเสพติด
   9. เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์
  10. สำนักคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (คบอช.)
  11. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 0-2590-2376 หรือ 0-2590-2380
www.cas.or.th

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.