ผลงานโดดเด่น สวรส. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นของกรมบัญชีกลาง

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-03-28 14:29
Default image
จำนวนผู้อ่าน
109

          เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ รอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นตัวแทน สวรส. เข้ารับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2553 จากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประเภทรางวัลพัฒนาดีเด่น ซึ่ง สวรส. อยู่ในกลุ่มของกองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ในงานเสวนาวิชาการ โอกาสครบรอบ 120 ปี กรมบัญชีกลาง “รฤกอดีต...พินิจปัจจุบัน...สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” ณ ห้องจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์  เมืองทองธานี 

          นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ในส่วนของการบริหารเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเงินนอกงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 102 ทุน จำนวนเงินประมาณ 2.56 ล้านล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 28.21 ของ GDP ดังนั้น การบริหารจัดการทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ด้วย เรื่องนี้ทางกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงาน ของแต่ละกองทุน โดยมีระบบประเมินผลที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนกรอบแนวทางการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน ได้มีการคัดเลือกทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมอบรางวัล ประจำปี 2553 ด้วย 

          นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2553  นี้ มีการแบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ 
          - รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่  เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร(สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร(สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และกองทุนผู้สูงอายุ(สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์) ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่  เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักษ์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
          - รางวัลประสิทธิภาพแต่ละด้านดีเด่น  3 รางวัล ได้แก่ ด้านการเงินดีเด่นคือ เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย(กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง) ด้านการปฏิบัติการดีเด่นคือ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์) และด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีเด่น คือ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
          - รางวัลการพัฒนาดีเด่น จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร(สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม(กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กองทุนคุ้มครองเด็ก(สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์)

          สำหรับเกณฑ์ในการให้รางวัลการพัฒนาดีเด่นที่ สวรส. ได้รับนั้น พิจารณาจาก 1.คะแนนปี 2552 มากกว่าหรือเท่ากับ 3.0000 คะแนน 2.คะแนนปี 2552-2551, 2551-2550 เพิ่มขึ้น เป็นบวกทั้ง 2 ปี 3.คะแนนด้านการปฏิบัติการปี 2552-2551, 2551-2550 เพิ่มขึ้น เป็นบวกทั้ง 2 ปี 4.ข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สะท้อนหรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานใน 2 ปีที่ผ่านมา

          นับได้ว่ารางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจและกำลังใจให้ สวรส. ได้มุ่งมั่นทำงานพัฒนาระบบสุขภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.