ช่องว่างทางสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ‘ความจริงกับสิ่งที่รับรู้’ จากปัญหาสู่ทางออกด้วยการขับเคลื่อนทางวิชาการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-08-15 13:51
ช่องว่างทางสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ‘ความจริงกับสิ่งที่รับรู้’ จากปัญหาสู่ทางออกด้วยการขับเคลื่อนทางวิชาการ
จำนวนผู้อ่าน
309

          แม้ว่าปัจจุบันจะมีทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศ และมติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ลี้ภัย และประชากรข้ามชาติ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2560-2561) ประเทศไทยได้มีการจัดระเบียบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวโดยกระทรวงแรงงาน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายโดยเฉพาะแรงงาน 3 สัญชาติ (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) สามารถเข้าสู่กระบวนการทำงานได้อย่างถูกกฎหมายและได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพมากขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ความท้าทายต่างๆ ในระบบสุขภาพยังคงมีอยู่ จากรายงานการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เช่น การทบทวนกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพสำหรับประชากรข้ามชาติ และการจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต สำหรับบุคคลต่างด้าวและผู้ติดตามที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพในประเทศไทย พบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชากรข้ามชาติยังเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางของประเทศในด้านการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพของประชากรข้ามชาติอย่างมีเอกภาพ และการมีกลไกทางการเงินการคลังรองรับอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่จะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การแสวงหาคำตอบและแนวทางในการพัฒนาที่สมเหตุผลต่อไป

 

 

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงระหว่างภาคีสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2560-2664 (Letter of Agreement among Organization participation in the WHO-RTG Country Strategy : CCS) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการดูแลสุขภาพให้แก่ประชากรข้ามชาติและกลุ่มเปราะบาง ผ่านยุทธศาสตร์การทำงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การสร้างและจัดการองค์ความรู้ 2.การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และ 3.การสร้างเสริมศักยภาพเชิงองค์กรและเครือข่ายการทำงาน จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติครั้งที่ 1 ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์งานวิจัยในภาพรวมของประเทศ

          ทั้งนี้ เปิดรับบทคัดย่อเพื่อคัดเลือกสำหรับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ภายในงาน ภายใต้แนวคิด “สุขภาพคนข้ามชาติ : ความจริงกับสิ่งที่รับรู้” โดยเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลลัพธ์สุขภาพของ (1) แรงงานข้ามชาติ (2) เด็กข้ามชาติ (3) ชนชาติพันธุ์ และ (4) การจัดระบบประกันสุขภาพสำหรับประชากรข้ามชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ผลงานวิจัยในการขับเคลื่อนและการตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านกลไกต่างๆ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้ด้านสุขภาพของประชากรข้ามชาติระหว่างสถาบันที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติในประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในปี 2562 และต่อไปในอนาคต

          ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และสาระสำคัญของการศึกษา โดยให้ระบุคำว่า “Migrant Health 2019” ไว้หน้าชื่อบทคัดย่อ โดยส่งได้ทางอีเมล์ nutnitima@hsri.or.th หรือ piyachat@hsri.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hsri.or.th/researcher/notice/activity/detail/11996

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

  • ช่องว่างทางสุขภาพของประชากรข้ามชาติ ‘ความจริงกับสิ่งที่รับรู้’ จากปัญหาสู่ทางออกด้วยการขับเคลื่อนทางวิชาการ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.