สวรส.จัดเวทีวิชาการ พร้อมบูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนแผนวิจัยวัณโรคระดับชาติ มุ่งเป้ายุติวัณโรคภายใน 5 ปี

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2019-02-05 17:23
แท็ก 
สวรส.จัดเวทีวิชาการ พร้อมบูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนแผนวิจัยวัณโรคระดับชาติ มุ่งเป้ายุติวัณโรคภายใน 5 ปี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียง บางคนเคยมีภาวะสมาธิสั้นตอนยังเด็ก เช่น สตีฟจ็อบส์ นักคิดและนักประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สตีฟจ็อบส์ กล่าวว่า มุมมองความคิดที่แตกต่างของคนที่เป็นสมาธิสั้น ไม่ใช่สิ่งผิด เพียงแต่มีความยุ่งยากที่จะทำให้เหมือนคนทั่วๆ ไปได้
จำนวนผู้อ่าน
106

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเครือข่ายวิจัยวัณโรค “Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (1st ThaiTURN meeting)” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จุดแข็งจุดอ่อนของงานวิจัยและการดำเนินงานด้านวัณโรคที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนงานวิจัยด้านวัณโรคระดับชาติในการยุติวัณโรค ในระยะ 1 ปี และ 5 ปี ตลอดจนการพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกัน ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันการศึกษาต่างๆ เครือข่ายโรงพยาบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น WHO, JICA เครือข่ายวิจัยวัณโรคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 130 คน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา

          ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Thailand National TB research roadmap” ว่า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่ต้องร่วมมือกันทั้งเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ สำหรับประเทศไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 ก.ย. 2560 เห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน ดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค โดยสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่ ภายใต้มาตรการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวัณโรคอย่างเป็นระบบและสามารถนำมาขยายผลในภาพรวมของประเทศได้ ซึ่งหลังจากมีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2560 เครือข่ายวิจัยวัณโรคได้มีการดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดลำดับความสำคัญประเด็นงานวิจัยและโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ Road Map ของงานวิจัยวัณโรค โดยแบ่งโจทย์วิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) งานวิจัยที่บูรณาการโดยสหสาขาวิชาชีพ เช่น การศึกษาต้นทุนของความเจ็บป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยวัณโรคทุกกลุ่ม มาตรการป้องกันทางสังคม การศึกษาวิจัยมาตรการที่มีผลกระทบสูงสุดในการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัณโรค 2) งานวิจัยด้านระบาดวิทยา เช่น การศึกษาวิจัยภาระโรค สถานการณ์ ปัจจุบัน และการกระจายของวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 3) งานวิจัยเชิงระบบ เช่น การพัฒนารูปแบบการดูแลที่สามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการดูแลป้องกันวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขัง ฯลฯ 4) งานวิจัยเชิงปฏิบัติการและการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น วิธีการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่มีความคุ้มค่าและเหมาะสมในบริบทประเทศไทย 5) งานวิจัยทางด้านชีวการแพทย์ เช่น การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต้นแบบสำหรับตรวจวินิจฉัยวัณโรค และวัณโรคดื้อยาหลายขนานในบริบทประเทศไทย ซึ่งตามแผนงานวิจัยด้านวัณโรคระดับชาติดังกล่าว สวรส.ถือเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ควบคุมและติดตาม เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาได้จริง ดังนั้นเวทีในวันนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือและการบูรณาการงานวิจัยวัณโรคทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เพื่อมุ่งเป้าไปสู่การยุติวัณโรคในอนาคต

          นอกจากนี้ในเวทีดังกล่าว ยังได้มีการนำเสนองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคจากนักวิชาการ/นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ อาทิหัวข้อ ภาระทางเศรษฐศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย การดำเนินงานและควบคุมวัณโรคในประเทศญี่ปุ่น เครือข่ายงานวิจัยวัณโรคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม
การพัฒนาการวินิจฉัยวัณโรค งานวิจัยด้านชีวการแพทย์ มุมมองทางสังคมเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.