สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-12-24 10:40
แท็ก 
สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยุติวัณโรคชาติ และเครือข่ายวิจัยวัณโรค จัดประชุมวิชาการ Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (2ndThaiTURN meeting)
จำนวนผู้อ่าน
152

          สวรส. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เปิดโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้  สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในพื้นที่ จ.น่าน สร้างงานวิจัยคุณภาพ  มุ่งเป้าการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ  สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และประชาคมน่าน จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตั้งแต่ต้นทางของการทำวิจัย ด้วยมุมมองที่เป็นระบบและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ การบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงการเชื่อมงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวรส. โดยการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

          นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. กล่าวว่า เนื่องจากทิศทางการวิจัยของโลกเปลี่ยนไป งานวิจัยจึงต้องมุ่งเป้าที่เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นการสร้างงานวิจัยในพื้นที่โดยคนหน้างานที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการดำเนินงานหนึ่งที่สำคัญของ สวรส. คือ การผลักดันและขับเคลื่อนความรู้ที่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง ด้วยการสร้างและเชื่อมประสานเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเครือข่ายในพื้นที่ ให้สามารถสร้างความรู้จากงานวิจัยที่เพื่อการแก้ปัญหา พัฒนางานใหม่ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่ง สวรส.จะสนับสนุนงานวิจัยทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศาสตร์ทางสังคมด้วย ซึ่งน่านเป็นจังหวัดที่มีประชาคมเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมและแนวคิดที่ชัดเจน เป็นทุนทางสังคมที่สามารถนำมาพัฒนาระบบสุขภาพได้เป็นอย่างดี

          นพ.นิพนธ์  พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านเปรียบเหมือนพื้นที่กระสุนตกของงานวิจัย นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ มักจะเลือกจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ในการศึกษาข้อมูลงานวิจัย แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ เนื่องจากองค์ความรู้ถูกนำไปสรุปที่อื่นหมด แต่คนในพื้นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของความรู้นั้นๆ เลย ทำให้จังหวัดน่านไม่สามารถนำผลจากงานวิจัยมาพัฒนาเรื่องต่างๆ ได้ เพราะคนในพื้นที่ไม่ได้คิดเอง ไม่ได้ทำเอง ไม่ได้เป็นเจ้าขององค์ความรู้เอง ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ต้องลุกขึ้นมาทำงานวิจัยเอง ซึ่งจังหวัดน่านได้รับโอกาสจาก สวรส.เป็นอย่างมากที่นำทีมมาจัดเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในครั้งนี้ และเชื่อว่าผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจะได้รับความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนางานวิจัยคุณภาพได้อย่างแน่นอน

          น.ส.วัชรีภรณ์  ภิมาลย์ โรงพยาบาลท่าวังผา ผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพฯ ได้กล่าวว่า ด้วยตัวเองเป็นนักกายภาพบำบัด งานวิจัยที่ทำส่วนใหญ่จึงมักจะเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการ ซึ่งเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในครั้งนี้ ได้มีโอกาสในการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นและเสนอแนะมุมมองที่เป็นประโยชน์มากต่อการเขียนข้อเสนอโครงการ การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวางแผนวิธีการศึกษาวิจัยและเทคนิคต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังทำให้เห็นว่ายังมีความรู้ในอีกหลายมิติที่เรายังขาดอยู่ เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ
 • สวรส. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยพื้นที่ จ.น่าน หวังสร้างงานวิจัยคุณภาพในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์-ต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.