สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-08-16 17:17
แท็ก 
สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จัดโดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ร่วมการประชุม
จำนวนผู้อ่าน
630

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมลงนามความร่วมมือในการดำเนินการโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) เพื่อสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด (Market Validation) ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ (Commercial Production) โดยเป็นการบูรณาการการทำงานครั้งสำคัญร่วมกันของหน่วยงานให้ทุนวิจัย 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาและผลักดันงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ อาทิ องค์การอาหารและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฯลฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

          ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการผลักดันและแก้ปัญหาการพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องการการสนับสนุนทุนและความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น กฎระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา จนถึงการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติสู่ตลาดโลก  ทั้งนี้โครงการทุนบูรณาการฯ นับเป็นรูปธรรมของการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” ที่สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม และเปลี่ยนวิธีการจาก “ทำมาก ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” และมีลักษณะพิเศษคือดำเนินการพิจารณาตัดสินโครงการที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการกลางที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ใช้งาน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้กำกับตรวจสอบกฎระเบียบ นโยบาย และผู้สนับสนุนส่งเสริมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

          ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า สวรส.ถือเป็นองค์กรบริหารจัดการทุนวิจัยด้านสุขภาพขนาดเล็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับ สกว. สวทช. และเป็นองค์กรที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะในการดำเนินงาน มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อกำหนด กฎหมาย ฯลฯ เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข  ซึ่งในส่วนของงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ สวรส. ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทุนวิจัยตั้งแต่ปี 2557 โดยได้มีการบริหารจัดการทุนเพื่อให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงและพัฒนาในเชิงระบบ ดังนั้นจึงเชื่อว่าการบูรณาการความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการหนุนเสริมให้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนร่วมกันตามบันได 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 : ปรับปรุงต้นแบบ  ขั้นที่ 2 : ทดสอบต้นแบบ  และขั้นที่ 3 : พร้อมจำหน่ายสู่ตลาด ซึ่งเมื่อการวิจัยผ่านขั้นที่ 1 แล้ว สวรส. สกว. และ TCELS จะสนับสนุนการวิจัยในส่วนของ Pre-Clinical test, Animal test, Clinical test ฯลฯ โดย สวรส. จะมีบทบาทในการพัฒนางานวิจัยในขั้นของการทดสอบต้นแบบ และมุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัยที่เป็น clinical research หรือ implementation research เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย รวมถึงประเมินผลการใช้งานก่อนไปยังขั้นตอนของการเตรียมพร้อมจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป ตลอดจนสนับสนุนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานจริง

          ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) พร้อมนำส่งข้อมูลด้วยสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยจะประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ www.mua.go.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/TMTEFund และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 02-6105299, 02-6105330-1

          คลิก !! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนบูรณาการด้านเครื่องมือแพทย์ MED TECH Excellence Fund Thailand ได้ที่นี่

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.