สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-08-16 17:17
แท็ก 
สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทยมีมาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวที่นับเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยประกาศใช้ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้งด้านการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค มาตรการป้องกันโรคด้วยการทำความสะอาดผิวสัมผัสของสถานที่ต่างๆ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือควบคุมการออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด เป็นต้น
จำนวนผู้อ่าน
1354

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมลงนามความร่วมมือในการดำเนินการโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) เพื่อสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาด (Market Validation) ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ (Commercial Production) โดยเป็นการบูรณาการการทำงานครั้งสำคัญร่วมกันของหน่วยงานให้ทุนวิจัย 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาและผลักดันงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ อาทิ องค์การอาหารและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฯลฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

          ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการผลักดันและแก้ปัญหาการพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องการการสนับสนุนทุนและความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น กฎระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ นำไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา จนถึงการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติสู่ตลาดโลก  ทั้งนี้โครงการทุนบูรณาการฯ นับเป็นรูปธรรมของการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)” ที่สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม และเปลี่ยนวิธีการจาก “ทำมาก ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” และมีลักษณะพิเศษคือดำเนินการพิจารณาตัดสินโครงการที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการกลางที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ใช้งาน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้กำกับตรวจสอบกฎระเบียบ นโยบาย และผู้สนับสนุนส่งเสริมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

          ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. กล่าวว่า สวรส.ถือเป็นองค์กรบริหารจัดการทุนวิจัยด้านสุขภาพขนาดเล็กที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับ สกว. สวทช. และเป็นองค์กรที่มีพระราชบัญญัติเฉพาะในการดำเนินงาน มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อกำหนด กฎหมาย ฯลฯ เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข  ซึ่งในส่วนของงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ สวรส. ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทุนวิจัยตั้งแต่ปี 2557 โดยได้มีการบริหารจัดการทุนเพื่อให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงและพัฒนาในเชิงระบบ ดังนั้นจึงเชื่อว่าการบูรณาการความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการหนุนเสริมให้งานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การสนับสนุนร่วมกันตามบันได 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 : ปรับปรุงต้นแบบ  ขั้นที่ 2 : ทดสอบต้นแบบ  และขั้นที่ 3 : พร้อมจำหน่ายสู่ตลาด ซึ่งเมื่อการวิจัยผ่านขั้นที่ 1 แล้ว สวรส. สกว. และ TCELS จะสนับสนุนการวิจัยในส่วนของ Pre-Clinical test, Animal test, Clinical test ฯลฯ โดย สวรส. จะมีบทบาทในการพัฒนางานวิจัยในขั้นของการทดสอบต้นแบบ และมุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัยที่เป็น clinical research หรือ implementation research เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย รวมถึงประเมินผลการใช้งานก่อนไปยังขั้นตอนของการเตรียมพร้อมจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป ตลอดจนสนับสนุนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานจริง

          ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561 โดยยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) พร้อมนำส่งข้อมูลด้วยสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยจะประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ www.mua.go.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/TMTEFund และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร 02-6105299, 02-6105330-1

          คลิก !! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนบูรณาการด้านเครื่องมือแพทย์ MED TECH Excellence Fund Thailand ได้ที่นี่

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”
 • สวรส. ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัว “โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund)”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.