ครม.แต่งตั้ง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-07-08 11:34
แท็ก 
ครม.แต่งตั้ง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สวรส. พ.ศ. (2558-2562) จากภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยมีผู้บริหารระดับนโยบาย อาทิ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล (ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) พร้อมด้วย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นพ.วิชัย โชควิวัฒน คุณนวพร เรืองสกุล ฯลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในระบบสุขภาพและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส. ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาคีสุขภาพและองค์กรวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สวรส. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
จำนวนผู้อ่าน
1024

          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

          สำหรับประวัติของนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขคนใหม่นั้น เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2501 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2525 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2529 วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา เมื่อปี 2531 วิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา เมื่อปี 2536 ปริญญาโท Master in Public Health Methodology จาก Universite Libre De Bruxelles ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อปี 2539 และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี 2546

          ด้านประวัติการบริหารงาน นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่ตุลาคม 2540 - พฤศจิกายน 2541 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ตุลาคม 2542 - ตุลาคม 2543 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่กันยายน 2544 - พฤศจิกายน 2544 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่มีนาคม 2545 - มีนาคม 2546 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่มีนาคม 2546 - ธันวาคม 2551  จนถึงปี 2552 ขยับขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค จากนั้นได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ช่วงเดือนมีนาคม 2558 จนครบวาระ ก่อนรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.