ครม.แต่งตั้ง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
thitima
เมื่อวันที่
2018-07-08 11:34
แท็ก 
ครม.แต่งตั้ง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ Corruption Perceptions Index (CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ในปี 2561 มีการประเมินและจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประเทศไทยมีผลคะแนน CPI 36 คะแนน อยู่ในอันดับ 99 จากการจัดอันดับทั้งหมด
จำนวนผู้อ่าน
1541

          คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

          สำหรับประวัติของนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขคนใหม่นั้น เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2501 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2525 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2529 วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา เมื่อปี 2531 วิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา เมื่อปี 2536 ปริญญาโท Master in Public Health Methodology จาก Universite Libre De Bruxelles ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อปี 2539 และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี 2546

          ด้านประวัติการบริหารงาน นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่ตุลาคม 2540 - พฤศจิกายน 2541 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ตุลาคม 2542 - ตุลาคม 2543 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่กันยายน 2544 - พฤศจิกายน 2544 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่มีนาคม 2545 - มีนาคม 2546 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่มีนาคม 2546 - ธันวาคม 2551  จนถึงปี 2552 ขยับขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค จากนั้นได้รับเลือกเป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ช่วงเดือนมีนาคม 2558 จนครบวาระ ก่อนรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.