ไฟล์วิทยากร การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยฯ 62

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-01-16 13:36
ไฟล์วิทยากร การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยฯ 62
จำนวนผู้อ่าน
471

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ

 

 

09.00 – 10.00 น. กล่าวเปิดงานและบรรยาย

ดาวน์โหลด วิทยากร

บรรยายเรื่อง ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ
โดย  นายแพทย์พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์   ผู้อํานวยการ สวรส.

 

 

10.00 – 11.30 น. กรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด    วิทยากร

ประเด็นวิจัย กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

SDH & Vulnerable population : Research direction & framework HSRI 2562  
โดย  แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ

ประเด็นวิจัย การเงินการคลังสุขภาพ

กรอบการวิจัย สวรส. ปี 2562 ประเด็นวิจัย : การเงินการคลังสุขภาพ
โดย ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

ประเด็นวิจัย ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์

Medical Technology Medical Information
โดย ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. 

ประเด็นวิจัยระบบยาและเวชภัณฑ์

Call for proposals for Drug System Research
โดย ภญ.ดร.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. 

ประเด็นวิจัย การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระบบบริการ และระบบอภิบาลสุขภาพ

กรอบการวิจัย สวรส. ปี 2562 ประเด็นวิจัย : Service delivery, Workforce, Governance
โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. 

นายธีรธัช กันตามระ รักษาการผู้จัดการสำนักนโยบายและแผน ดำเนินการอภิปราย

 

13.00 – 14.30 น. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

 ดาวน์โหลด วิทยากร

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

 

14.45 – 16.00 น. แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดี ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้อเสนอโครงการวิจัย

 ดาวน์โหลด    วิทยากร

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้อเสนอโครงการวิจัย
โดย 
ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.