ไฟล์วิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-07-03 16:10
แท็ก 
ไฟล์วิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
จำนวนผู้อ่าน
366

กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

Time

วันที่ 1 (28 มิถุนายน 2560)

วันที่ 2 (29 มิถุนายน 2560)

วันที่ 3 (30 มิถุนายน 2560)

08.30

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.

 กล่าวต้อนรับชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน
โดย พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส

 

กล่าวเปิดงาน และบรรยาย เรื่อง ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ
โดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส.

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน และการคัดเลือกนักวิจัย

โดย  ดร.สุชาต  อุดมโสภกิจ  สวทน.
       ทพ.จเร  วิชาไทย  ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.       

 

 

Post-test
แบ่งกลุ่มฝึกการเขียน action plan , การจัดทำงบประมาณ และการแบ่งงวดงานงวดเงิน (10 กลุ่ม 3 กรณีศึกษา) (แบบฝึกหัดที่ 3)
โดย พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส
นางจริยา  พันธุรินทร์ และทีมนักบริหารโครงการ (วิทยากรกลุ่ม)

 

09.15 - 10.00 น.

10.00 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.30 น.

ประสานอย่างไร ให้ได้ใจแหล่งทุน
โดย  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย  สวรส.
ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง รองผู้อำนวยการ สกว.
อ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.

แบ่งกลุ่ม ศึกษากรณีศึกษา การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน (แบบฝึกหัดที่ 1)
โดย  ดร.สุชาต  อุดมโสภกิจ  สวทน.
       ทพ.จเร  วิชาไทย  ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.      

 

 

แบ่งกลุ่มการฝึกเขียน action plan , การจัดทำงบประมาณ และการแบ่งงวดงานงวดเงิน (ต่อ)
นำเสนอ กลุ่มละ 5 นาที และอภิปราย

 

 

11.30 – 12.00 น.

Pre-test

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

บรรยาย เรื่อง research management and research manager
โดย นพ.วิพุธ  พูลเจริญ อดีตผู้อำนวยการ สวรส.
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)

แบ่งกลุ่ม ศึกษากรณีศึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยจากผู้จัดการงานวิจัย สวรส. 3 กลุ่ม (แบบฝึกหัดที่ 2)
กลุ่มที่ 1 พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์  และทีมนักบริหารโครงการ สวรส.
กลุ่มที่ 2 ทพ.จเร  วิชาไทย  และทีมนักบริหารโครงการ สวรส.
กลุ่มที่ 3 ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ และทีมนักบริหารโครงการ

รายงานผลการจัดอบรม
โดย พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
บรรยายเรื่อง ทิศทางการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข
โดย พญ.มยุรา  กุสุมภ์ 

14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.

จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบที่ควรรู้
โดย  รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล
       หัวหน้าสำนักงานพัฒนางานวิจัย ภาควิชาสูตินรีฯ
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 แบ่งกลุ่ม (ต่อ)
แต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่เกิน 10 นาที (แบบฝึกหัดที่ 2)

 

 

แจกใบประกาศผู้ผ่านการอบรม โดย พญ.มยุรา  กุสุมภ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และกล่าวปิดการอบรม    

 

  เฉลยคำตอบ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.