ไฟล์วิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-03-07 13:33
แท็ก 
ไฟล์วิทยากร การอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1...
จำนวนผู้อ่าน
508

 

กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม Peridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์

Time

วันที่ 1 (22 ก.พ. 60)

วันที่ 2 (23 ก.พ. 60)

วันที่ 3 (24 ก.พ. 60)

08.30

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.

กล่าวต้อนรับชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน  กล่าวเปิดงาน และ

 

บรรยาย เรื่อง ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ
โดย พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

บรรยาย เรื่อง research management and research manager
โดย นพ.วิพุธ  พูลเจริญ อดีตผู้อำนวยการ สวรส.
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย
(สวน.)

Post-test
แบ่งกลุ่มฝึกการเขียน action plan , การจัดทำงบประมาณ
และการแบ่งงวดงานงวดเงิน (10 กลุ่ม 5 กรณีศึกษา)
โดย พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
       นางจริยา  พันธุรินทร์ และทีมนักบริหารโครงการ (วิทยากรกลุ่ม)


09.30- 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30 น.

บรรยาย เรื่อง research management in health and health system research
โดย พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน และการคัดเลือกนักวิจัย
โดย  ดร.สุชาต  อุดมโสภกิจ  สวทน.
       ทพ.จเร  วิชาไทย  ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
       พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัย   ดำเนินรายการ

 

แบ่งกลุ่มฝึกการเขียน action plan , การจัดทำงบประมาณ
และการแบ่งงวดงานงวดเงิน (ต่อ)
นำเสนอ กลุ่มละ 5 นาที และอภิปราย

 

11.30 – 12.00 น.

Pre-test

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบที่ควรรู้
โดย  รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล
       หัวหน้าสำนักงานพัฒนางานวิจัย ภาควิชาสูตินรีฯ
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แบ่งกลุ่ม ศึกษากรณีศึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยจากผู้จัดการงานวิจัย สวรส. 3 กลุ่ม (เวียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 45 นาที)
กลุ่มที่ 1 พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์  และทีมนักบริหารโครงการ สวรส.
กลุ่มที่ 2 ทพ.จเร  วิชาไทย  และทีมนักบริหารโครงการ สวรส.
กลุ่มที่ 3 ทีมนักบริหารโครงการ

บรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในหน่วยงานภาคีที่ได้รับทุน สวรส.
โดย พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

 

14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.

ประสานอย่างไรได้ใจแหล่งทุน
โดย  นพ.กิตตินันท์  อนรรฆมณี รอง ผอ.สรพ.
      นางภรณี  ภู่ประเสริฐ ผช.ผอ.สำนัก 9 สสส.
      นางอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการ สช.
      พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการงานวิจัย ดำเนินรายการ

 แบ่งกลุ่ม (ต่อ)
แต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่เกิน 10 นาที (ตามใบงานที่แจก)

 

 

บรรยายเรื่อง ทิศทางการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวปิดการอบรม  และแจกใบประกาศ
โดย  พญ.มยุรา  กุสุมภ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

  เฉลยคำตอบ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย และแนวทางของคำตอบข้อความรู้จำนวน 5 ข้อ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.