ไฟล์วิทยากร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-10-19 16:04
ไฟล์วิทยากร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
จำนวนผู้อ่าน
596

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) :

ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม

และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559

ณ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2559

07.30 - 08.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

08.30 - 09.00 น.

เปิด VDO นำเข้าสู่งาน

09.00 - 09.30 น.

บรรยายพิเศษ  “ทิศทางและอนาคตประเทศไทย”
โดย  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI 

09.30 - 10.30 น.

การอภิปราย
“เสริมประสาน ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ยั่งยืน”
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ทพ.อรรถพร  ลิ้มปัญญาเลิศ  
ผู้ร่วมอภิปราย        นพ.โสภณ  เมฆธน     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                           นพ.ศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการฯ รักษาการเลขาธิการ สปสช.
                           รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
                           ประธานเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
                           UHOSNET
                           นิมิตร์  เทียนอุดม  

10.30 - 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

 

 

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 “จุดเน้นและประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง”
ผู้ดำเนินการอภิปราย : พญ.ลลิตยา  กองคำ    
ผู้ร่วมอภิปราย           พญ.ประนอม  คำเที่ยง
                              นพ.จเด็จ  ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช.

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

Plenary session  13.00 - 16.30 น. ความกลมกลืนระบบหลักประกันสุขภาพ (Harmonize Movement)

Theme

ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม

13.00 - 13.30 น.

กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ และการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯ โดย
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร)

13.30 - 14.00 น.

ทิศทาง/นโยบายการดำเนินการหลักประกันสุขภาพ โดย
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร)

14.30 - 16.30 น.

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย : จากเป้าประสงค์ SAFE สู่แนวทางการขับเคลื่อน
ผู้นำเสวนา        ศ.นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล 
ผู้ร่วมเสวนา      นพ.สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ  
                      ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย 

11 ตุลาคม 2559

Plenary session   08.30 - 09.15 น.

08.30 - 09.15 น.

สิทธิประโยชน์หลัก: รูปแบบการกำกับเพื่อความยั่งยืน ด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
ผู้ดำเนินรายการ    นพ.ถาวร  สกุลพาณิชย์
วิทยากร              ดร.นพ.วินัย  ลีสมิทธิ์
                         ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์  พุทธาศรี 
                         นิมิตร์  เทียนอุดม

Parallel sessions 09.15 - 12.00 น. (เรื่องเด่นประเด็นร้อน)

09.15 - 10.45 น.

PA1 : ปัจจัยความท้าทายเพื่อลดช่องว่างด้านความเป็นธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หลักประกันสุขภาพของไทย
ผู้ดำเนินรายการ    ดร.นพ.ปิยะ  หาญวรวงศ์ชัย
วิทยากร              ดร.นพ.สัมฤทธิ์  ศรีธำรงสวัสดิ์ 
                         ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย
                         สุภัทรา  นาคะผิว 

PA2 : ถกแถลง : ระบบอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผู้นำเสวนา         ศ.นพ.ไพบูลย์  สุริยะวงศ์ไพศาล
ผู้ร่วมเสวนา       นพ.ภูมินทร์  ศิลาพันธ์
                       ผู้แทนสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
                       ผู้แทนชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
                        ผู้แทนเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UHOSNET
                       ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
                       สุรีรัตน์  ตรีมรรคา
                       ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน
                       ผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                       ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
                       ผู้แทนกองทุนประกันสังคม
                       ผู้แทนสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

 

PA3 : ก้าวต่อไปด้านกำลังคน ในมิติการเงินการคลัง : การจัดการเงินเดือนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและประเด็นการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพในอนาคต  
ผู้ดำเนินรายการ     รศ.ดร.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์
วิทยากร                ดร.นพ.ฑินกร  โนรี          
                           ดร.สุรีรัตน์  งามเกียรติไพศาล 

 

PA4 : การบริหารจัดการระบบยา : ทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักประกันสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ     ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี  ศิริสินสุข
วิทยากร              ผศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ 
                         ผู้แทนสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                         ภก.คณิตศักดิ์  จันทราพิพัฒน์ 
                         ภก.ไตรเทพ  ฟองทอง 

PA5 : ถาม ตอบ แนวทางการบริหารการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 2560
ผู้ดำเนินรายการ    ทวีศรี  กรีทอง
วิทยากร             นพ.ประวิ  อ่ำพันธุ์
                        นพ.จักรกริช  โง้วศิริ     
                        นพ.การุณย์  คุณติรานนท์            

PA6 : บทบาทภาคประชาชนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และการเข้าถึงบริการ
ผู้ดำเนินรายการ     สุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล
วิทยากร             กัลยทรรศน์  ติ้งหวัง  (หน่วย 50(5) สตูล) 
                        ธนพล  ดอกแก้ว  (เครือข่ายผู้ป่วยไต)
                        สายชล  ศรทัศต์   (เครือข่ายมะเร็ง)
                        ปฏิวัติ  เฉลิมชาติ 
                        อนันต์  เมืองมูลไชย

11.00 - 12.30 น.

PA1 : กลไกใหม่เพื่อความยั่งยืนและเป็นธรรมของระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้ดำเนินรายการ     ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย 
วิทยากร              อุทมพร  วงษ์ศิลป์
                         ดร. ไอลดา  สุขนาค
                         ดร.นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน

 

PA2 : นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ : คุณภาพคู่ประสิทธิภาพ
ผู้ดำเนินรายการ     นพ.ชุมพล  นุชผ่อง
วิทยากร              ภก.วิฑูรย์  ชัยธีราศักดิ์ 
                        สุณีย์  แสงดาว 
                        พญ.สกาวเดือน  นำแสงกุล
                        สุชาณี  สุวัฒนารักษ์ 

PA3 : ขับเคลื่อนคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ 
ผู้ดำเนินรายการ:    รศ.ดร.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์
วิทยากร             ดร.สุรีรัตน์  งามเกียรติไพศาล
                        ดร.ฬุฬีญา  โอชารส
                        วิชชาภรณ์  อินทรชุติ

PA4 : แนวโน้มผลสัมฤทธิ์หลักประกันสุขภาพจากการสำรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย 
ผู้ดำเนินรายการ       ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ
วิทยากร                 ศ.นพ.วิชัย  เอกพลากร 
                            ศ.พญ.วรรณี  นิธิยานันท์
                            ผู้แทนสำนักโรคไม่ติอต่อ กรมควบคุมโรค
                            นพ.บัณฑิต  ศรไพศาล 
                            นพ.ปานเทพ  คณานุรักษ์

PA5 : “คุณภาพและมาตรฐานบริการ” ความท้าทายในระบบหลักประกันสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ       นพ.จักรกริช  โง้วศิริ
วิทยากร                พลโท พิศาล  เทพสิทธา 
                          นพ.สุพรรณ  ศรีธรรมมา
                          นพ.กิตตินันท์  อนรรฆมณี
                          นพ.ชูชัย  ศรชำนิ

PA6 : ประสบการณ์การจัดการระดับเขตเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ดำเนินรายการ       นพ.ธนะวัฒน์  วงศ์ผัน
วิทยากร                พญ.ธิดา  ยุคันตวรานันท์   เอกสารประกอบ
                           ศรีวิไล  วิไลศรี
                           พญ.พฤกษพร  ธรรมโชติ 
                           นพ.เรืองศิลป์  เถื่อนนาดี 
                           ดร.ทพ.วิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 

Plenary session 13.30 - 16.00 น.  แหล่งการคลังสำหรับหลักประกันสุขภาพ

13.30 - 15.30 น.

ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
ผู้นำเสวนา              ศ.นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล 
ผู้ร่วมเสวนา            ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ 
                            นพ.ประวิ  อ่ำพันธุ์ 
                            ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย
                            รศ.ดร.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ 

    สรุปการอภิปราย การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ครั้งที่ 2 : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.