เอกสารการประชุม HSRI Retreat

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-05-17 11:36
แท็ก 
เอกสารการประชุม HSRI Retreat
จำนวนผู้อ่าน
172

กำหนดการประชุม HSRI Retreat

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ 

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕

เปิดประชุม

โดย  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการ สวรส.

๐๙.๑๕-๐๙.๔๕

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ

       ประธานคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ

๐๙.๔๕-๑๒.๐๐

ทิศทางอนาคต…บทบาทและภารกิจของ สวรส.

- Lead commentators

 1.  แพทย์หญิงมยุรา  กุสุมภ์
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 2. ทันตแพทย์สุปรีดา  อดุลยานนท์
  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ
  รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล
  รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  (ประธานคณะทำงานด้านการวิจัย ที่ประชุมอธิการบดี) 
 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์
  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก  ลุมพิกานนท์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 7. ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  ไชยโรจน์
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- อภิปรายทั่วไป 
นำเสนอและดำเนินรายการ 
โดย นายแพทย์พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์ 
      
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐

สรุปประเด็น “ทิศทางอนาคต… บทบาทและภารกิจของ สวรส.”

อภิปรายทั่วไป และสรุปผลการประชุม

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.