เอกสารการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-03-01 16:34
แท็ก 
เอกสารการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศซึ่งเป็นสมาชิก คอบช.
จำนวนผู้อ่าน
87

กำหนดการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ห้องกินนรี ๒ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.

กล่าวเปิดการประชุม

โดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๐๙.๑๐ - ๑๐.๐๐ น.

การพัฒนาโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการในหลายพื้นที่ : Health in Marginalized Groups และแลกเปลี่ยนประสบการณ์”

โดย ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิจัยอิสระ

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

การพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักวิจัย : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์”

โดย ดร.ศุภวิตา แสนศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

การพัฒนาโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการในหลายพื้นที่ : Postpartum Hemorrhage และแลกเปลี่ยนประสบการณ์”

โดย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การบริหารเครือข่ายวิจัย : แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาความเป็นสถาบัน ของ Research Center”

โดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.