เอกสารการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-12-16 14:01
แท็ก 
เอกสารการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
211.79 KB
ดาวน์โหลด
370 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
516

กำหนดการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภn>

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องกินรี ๒ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.  

กล่าวเปิดการประชุม 

โดย  ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๐๙.๑๐ - ๑๐.๐๐ น.

“สถานการณ์ระบบสุขภาพและแผนยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ”

โดย  นพ.พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 ร่วมอภิปรายโดย

  นพ.กำจัด  รามกุล                 สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
  รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์       ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร.นพ.ภูดิท  เตชาติวัฒน์         โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรมทางสังคม (VDO Presentation)

 

  ดร.พญ.ภัทรวลัย  ตลึงจิตร       หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร       ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ดำเนินการอภิปรายโดย

 ศ.นพ.ภิเศก  ลุมพิกานนท์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

“การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ”

นำเสนอโดย
  ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

                                                  ดร.ณัฏฐญา  พัฒนาวาณิชนันท์  กระทรวงสาธารณสุข
  นพ.วิศิษฎ์  สงวนวงศ์วาน        เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                   ดร.พญ.ภัทรวลัย  ตลึงจิตร       หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 ดำเนินการอภิปรายโดย

 นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร       ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  สรุปประชุม

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.