เอกสารการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 2

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-11-04 15:59
แท็ก 
เอกสารการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 2
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1...
จำนวนผู้อ่าน
769

กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 2
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 

ณ โรงแรมมารวย กาเด้น

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 (วันที่ 1)

09.30-10.45

จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ โดย

  รศ.ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว. 

  ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ที่ปรึกษา ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ สวก.  

  คุณวรรณิพา  ทองสิมา  รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช. 

  ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผอ.สวรส. ผู้ดำเนินการอภิปราย   

11.30

Pre-test

13.00-14.00

  ความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารงานวิจัย
      โดย ดร.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี 

15.00-16.30

เทคนิคการคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยและการคัดเลือกนักวิจัย 
โดย  ดร.สุชาต  อุดมโสภกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (วันที่ 2)

9.00-10.00

  การวิจัยกับการเอาไปใช้ประโยชน์ จากหิ้งสู่ห้าง (Policy advocacy & Policy brief) 
      
โดย  น.ส.สุมลวรรณ สังข์ช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช. 

10.45-11.30

  ประสานอย่างไรได้ใจแหล่งทุน
      โดย นายฤทธิเดช  ภรสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

13.00-14.00

  จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบที่ควรรู้
      
โดย  รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล  ภาควิชาสูตินารีฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

15.00-16.30

  ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย
      โดย  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    

วันที่ 31 ตุลาคม  2557 (วันที่ 3)

09.00-10.00

  การเขียนสรุปรายงานการวิจัย และรูปแบบมาตรฐานการเขียนรายงานการวิจัย
      โดย ผศ.ดร.บัญชร  แก้วส่อง  ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. 

10.45-11.30

  การบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
      โดย  น.ส.เพชรา  สังขวรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

13.00-14.00

การจดสิทธิบัตรและการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  (Patent and Commercialized Research)

โดย  รศ.ดร.เจษฎ์ โทณวณิก คณบดี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15.00-16.00

  การติดตามประเมินผลการวิจัย และการประกันคุณภาพงานวิจัย
      โดย  อ.สุวัฒน์  จันทรปรรณิก  ที่ปรึกษา สวก. 

16.00-16.30

Post-test

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.