เอกสารการอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-09-30 14:31
เอกสารการอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จำนวนผู้อ่าน
162

กำหนดการฝึกอบรม

เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น.

ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

08:00 – 09:00 น.

ลงทะเบียน

 

09:00 – 09:10 น.

กล่าวเปิดงาน

นายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์

09:10 – 09:40 น.

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน

  การบรรยายเรื่อง นโยบายโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และชีวเวชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศและหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยไปใช้ในประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

ศ.นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

 

09:40 – 10:00 น.

รับประทานน้ำชา-กาแฟ

 

10:00 – 12:00 น.

Panel Discussion การร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

  ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน

  ดร. วิไลพร เจตนจันทร์

      คุณสุธรรมา กิมทรง

      ศ.ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์

12:00 – 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 – 13:45 น.

  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และโอกาสทางการตลาด  เพื่อการวิจัยเชิงพาณิชย์ 

ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

 

13:45 – 14:30 น.

  การสืบค้นและวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยต่อยอดและเชิงพาณิชย์ 

ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

 

14:30 – 14:45 น.

รับประทานน้ำชา-กาแฟ

 

14:45 – 15:30 น.

การวิเคราะห์ต้นทุน และการประเมินมูลค่าเทคโนโลยี (Technology valuation) เพื่อการวิจัยเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

 

15:30 – 16:10 น.

  การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

 

16:10 – 16:50 น.

แนวทางการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา

ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

 

16:50 – 17:00 น.

อภิปรายและตอบข้อซักถาม

พิธีปิดการประชุม

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.