เอกสารการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-09-22 16:28
แท็ก 
รูปประกอบ รูปหมู่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. จัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย หวังสร้างคน พัฒนาศักยภาพ สร้างงานวิจัยคุณภาพ พร้อมขยายผลการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาระบบสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนผู้อ่าน
1177

กำหนดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1
วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 

ณ โรงแรมมารวย กาเด้น

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2557 (วันที่ 1)

09.30-10.45

จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ โดย

  รศ.ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว. 

  ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ที่ปรึกษา ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ สวก.   

  น.ส.วลัยทิพย์  โชติวงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.   

  ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผอ.สวรส. ผู้ดำเนินการอภิปราย   

11.30

Pre-test

13.00-14.00

  ความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารงานวิจัย

โดย ดร.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี 

15.00-16.30

  การวิจัยกับการเอาไปใช้ประโยชน์ จากหิ้งสู่ห้าง (Policy advocacy & Policy brief)

 โดย  น.ส.สุมลวรรณ สังข์ช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.  

วันที่ 17 กันยายน 2557 (วันที่ 2)

9.00-10.00

  การเขียนสรุปรายงานการวิจัย และรูปแบบมาตรฐานการเขียนรายงานการวิจัย

โดย ผศ.ดร.บัญชร  แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.  

10.45-11.30

  ประสานอย่างไรได้ใจแหล่งทุน

โดย นางนิตยา  พุทธโกษา  กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

13.00-14.00

  จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบที่ควรรู้

โดย  รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล  ภาควิชาสูตินารีฯ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

15.00-16.30

  ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย

โดย  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    

วันที่ 18 กันยายน 2557 (วันที่ 3)

09.00-10.00

  เทคนิคการคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยและการคัดเลือกนักวิจัย 

โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รอง ผอ.สกว.ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่  

10.45-11.30

  การบริหารข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย  น.ส.เพชรา  สังขวรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 

13.00-14.00

การจดสิทธิบัตรและการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  (Patent and Commercialized Research)

โดย  รศ.ดร.เจษฎ์ โทณวณิก คณบดี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15.00-16.00

  การติดตามประเมินผลการวิจัย และการประกันคุณภาพงานวิจัย

โดย น.ส.ประวีณา  อินทร์ยิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวนการสำนักสนับสนุนการวิจัย สวก. 

16.00-16.30

Post-test

ความคิดเห็น

หากมีการจัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัยรุ่นที่3 รบกวนแจ้งที่E-mail chimkungha@hotmail.com

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.