การประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-07-24 13:09
แท็ก 
รูปประกอบ แสดงรายละเอียดของการอบรมประชุม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบละเลียดอาหารหวาน มัน เค็ม ซ้ำยังไม่ออกกำลังกาย เมินหน้าใส่ผักและผลไม้ เชื่อเถอะว่าสักวันหนึ่ง คุณจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เรารู้จักกันดีเช่น ความดัน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด หรือแม้แต่มะเร็ง
จำนวนผู้อ่าน
1448

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

07.30-08.20                                              

ลงทะเบียน ชมนิทรรศการวิชาการ

08.20-08.30

พิธีเปิดการประชุม

พิธีกร: อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

รายงานโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

ประธานกรรมการ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ

และ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

08.30-09.00

เปิดการประชุม และ บรรยายพิเศษ

“ยุทธศาสตร์ และแผนงานงานวิจัยมุ่งเป้าในยุคเปลี่ยนผ่านและปฏิรูปประเทศไทย”

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

09.00-10.00

Special Inaugural Neuroscience Honorary Lecture

“Neuroscience in Thailand: Past, Present and Future”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา 

อดีตอธิการบดี และประสาทศัลยแพทย์อาวุโส อาจารย์พิเศษ หน่วยศัลยศาสตร์ประสาท ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2528

10.15-11.00

Introductory and Thematic Lectures

“Neuroscience: Scientific Bases of Brain-Mind-Behaviour and Development of Neuroscience Research and Education for Thailand”

รศ. ดร. นัยพินิจ คชภักดี  

กรรมการสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์พิเศษศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

11.00-11.45

Special Invited Lecture

พิธีกร: อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

“Brain structure and function in health and diseases: Neuroimaging in Thailand

(Magnetic Resonance Imaging: MRI, functional MRI, MR-Spectroscopy, and Brain

Data Banking)”

รศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ 

หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC) ภาควิชารังสีวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

11.45-12.30

Special Invited Luncheon Lecture

พิธีกร: อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

“Challenging health problems related to Brain-Mind-Behaviour in Thailand”

ศ.นพ. นิพนธ์ พวงวริทร์  

ราชบัณฑิต และนายกก่อตั้งสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

12.30-13.00

Special Invited Luncheon Lecture

พิธีกร: อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

“โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์: ความเป็นมา กระบวนการ

และขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยจากโครงการวิจัยมุ่งเป้า”

ศาสตาจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

13.00-14.30

Symposium on “Basic and applied research on Brain-Mind-Behaviour in Thailand”

ประธาน (Chair person): ศ.นพ. นิพนธ์ พวงวริทร์

ประธานร่วม (Co-Chair person): ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

“Melatonin: anti-oxidant reducing oxidative stresses, neuronal degeneration and  death, implication in Parkinson’s disease, neurotoxicity of amphetamine and antiaging.”

ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์  

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเคมีและเภสัชวิทยา สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2555

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Neuroscience Society)

 

“Innovative research on Parkinson’s disease and movement disorders”

รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 

หน่วยวิจัยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

“Deep-brain electrical stimulation for treatment of Parkinson’s disease and movement disorders.”

ผศ.นพ. ศรัณย์ นันทอารี  

หัวหน้าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

14.45-16.45

Workshop on “Research strategies for Brain-Mind-Behaviour”

ประธาน (Chair person): รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนาธร

ประธานร่วม (Co-Chair person): รศ.ดร. บัณฑิต เจตน์สว่าง

 

“Strategic research on cellular and molecular neuroscience”

รศ.ดร. บัณฑิต เจตน์สว่าง  

ผู้ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Health

Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier ประธานหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

“Strategic research on Behavioural neuroscience of learning and memory.”

ผศ.นพ. นาราวุฒ ภาคาพรต  

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

“Strategic research on natural products and herbs for brain and cognitive functions.”

รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนาธร  

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการวิชาการ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

“Strategic research on pains and headaches”

ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกีรติขจร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.45-17.00

Summary, Q/A Session

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

07.30-08.30

ลงทะเบียน ชมนิทรรศการวิชาการ

พิธีกรภาคเช้า: อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

08.30-09.00

Special Invited Lecture

“Drug Addiction, Substance Abuse, Treatment and Rehabilitation Programs in Thailand”

นพ. วิโรจน์ วีรชัย  

ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

(รพ. ธัญญรักษ์) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

09.00-09.30

Special Invited Lecture

“Psychiatric and Mental Health Problems, and related research in Thailand”

พ.ญ. พรรณพิมล วิปุลากร

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

09.30-10.00

Special Invited Lecture

“Neuro-vascular Diseases (Stroke) and related research in Thailand”

น.พ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล  

หัวหน้าศูนย์วิจัย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

10.15-11.00

Special Invited Lectures

“Progresses of Genomic- Proteomic Biomarkers and Molecular Investigative Techniques”

“Genetic studies of neurological and psychiatric disorders in Thailand”

น.พ. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์  

หัวหน้าศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข

 

“Genetic and Biomarkers for neurodegenerative diseases in Thailand”

รศ.ดร.นพ. ธีรธร พูลเกษ  

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

11.00-12.00

Symposium on “Regional health problems related to Brain-Mind-Behaviour in Thailand”

ประธาน (Chair person): รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

ประธานร่วม (Co-Chair person): รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

 

“Brain-Mind-Behaviour related health problems in the north-eastern part of Thailand”

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  

นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

“Brain-Mind-Behaviour related health problems in the northern part of Thailand”

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง  

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาอาวุโส อดีตอาจารย์สาขาประสาทวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

“Brain-Mind-Behaviour related health problems in the southern part of Thailand”

รศ.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย  

หน่วยระบาดวิทยา และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00-13.00

Luncheon Lecture and Video Presentation

“Advancement in Neuroimaging and Neuro-intervention”

พิธีกร: อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

 

“Diagnosis of Alzheimer’s disease by PET scan with Pittsburgh Compound B (C11-PIB): the Thai experience”

พันเอก (พิเศษ) ดร.นพ. โยธิน ชินวลัญช์  

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

“Advances in Interventional Neurosurgery and Neuro-radiology in Thailand.”

ผศ.นพ. ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์  

สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

และ ศิริราช Neurovascular team, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

13.00-14.30

Special Symposium on “New Perspectives on Brain Aging, Senile Dementia and Alzheimer’s Disease”

ประธาน (Chair person): ศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ประธานร่วม (Co-Chair person): พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน

 

“Basic research on brain aging, dementia and Alzheimer’s disease”

รศ.ดร. วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์  

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

“New perspectives of dementia prevention and treatment.”

ศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร 

หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

“Long-term care of elderly with dementia and Alzheimer’s disease in Thailand.’

พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน  

หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

14.45-17.00

Workshop on “Research strategies for Brain Aging, Senile Dementia and Alzheimer’s Disease in Thailand’

ประธาน (Chair person): ศ.นพ. ประเสริฐ บุญเกิด

ประธานร่วม (Co-Chair person): ศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย

 

“Strategic review of research on aging, senile dementia and Alzheimer’s disease in Thailand”

ดร. อังสนา โตกิจกล้า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผอ.กลุ่มวิทยาการ และสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

“Current strategic research on senile dementia and Alzheimer’s disease in Thailand"

รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์ 

รองหัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา Director of Behavioural Neurology and

Neurodegenerative Diseases, Director of Memory Clinic, ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษา WHO on ICD11 Neurocognitive Diseases Chapter

อุปนายกสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

 

“Strategic research on impact of physical activity and diet on the development of dementia, chronic kidney disease, diabetes and cardiovascular disease in a Thai general population.”

ศ.นพ. ประเสริฐ บุญเกิด 

นายกสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย และ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

“Strategic research on community-based health promotion for Thai elderly.”

ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

“Strategic research on nursing cares for patients with senile dementia and erebrovascular diseases (Stroke)”

ผศ.ดร. วิมลรัตน์ วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17.00-17.10

Summary, Q/A Session

อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรมือถือ 084-0028427 Email: sukonthar.nga@mahidol.ac.th

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

07.30-08.30

ลงทะเบียน และชมนิทรรศการวิชาการ

08.30-10.00

Symposium on development of brain-mind-Behaviour and learning.”

ประธาน (Chair person): รศ.พญ. นิตยา คชภักดี

ประธานร่วม (Co-Chair person): รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

 

“Progress of research on developmental neurobiology”

รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

“Neuro- Behavioural developmental problems in Thailand: Developmental delayed, ASD, AD/HD, poor achievement and Conduct Disorders”

รศ.พญ. นิตยา คชภักดี  

กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาพัฒนาการและ

พฤติกรรม ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ และ

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

อดีตผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และอดีตหัวหน้าหน่วย

พัฒนาการเด็ก และอาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

“Brain-Mind-Learning: Educational Neuroscience”

ผศ.ดร. จุฑามาศ แหนจอน  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สมอง จิตใจ และการเรียนรู้

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

10.15-12.00

Symposium on “Sleep and Sleep Disorders”

ประธาน (Chair person): ศ.พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์

ประธานร่วม (Co-Chair person): อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

 

“Introduction to sleep and importance of sleep on health and brain functions."

รศ. ดร. นัยพินิจ คชภักดี 

Vice President, Asian Sleep Research Societies

Founding President, Thai sleep Research and Sleep Medicine Societies

 

“Research on sleep disordered breathing in children.”

ศ.พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ 

หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับโรงพยาบาลรามาธิบดี

หัวหน้าหน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

“Research on Sleep disorders and their impacts on health”

อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน  

กรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

ศูนย์นิราเวช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00-13.00

Luncheon Lectures

พิธีกร: อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

“Promotion of Brain Health and Happiness: Brain-Mind-Behaviour”

รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี  

อาจารย์พิเศษศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

“การประยุกต์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการเยียวยาสุขภาพ (กรณีประยุกต์การปฏิบัติสมาธิ SKT1-SKT7 กับโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย)”

รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี  

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13.00-14.30

Workshop on “Future of Neural Stem Cells and Transplantation”

ประธาน (Chair person): รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี

ประธานร่วม (Co-Chair person): ผศ.ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์

 

“Development of neural progenitor cells from embryonic stem cells.”

ดร. ปริญญา น้อยสา  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

“Development of Induced Pluripotent Stem Cells (IPSCs) and transdifferentiation into neural stem cells for brain aging and Alzheimer’s disease”

นสพ.ดร. นริศร กิติยานันท์  

กลุ่มวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

“Neurogenesis and exercise in spinal cord injuries.”

ดร. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ  

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

“Neural stem cells for hearing impairment.”

ผศ.ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์  

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.45-16.45

Brain-storming and Q/A Sessions on “Development of Research Network,

Strategies and Implementation for Brain-Mind-Behaviour in Thailand”

ประธาน (Chair person): รศ.ดร. วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์

ประธานร่วม (Co-Chair person): ผศ.นพ. นาราวุฒ ภาคาพรต

Topics to be discussed include:

 

1. Strategic basic research for fundamental knowledge on Brain-Mind-Behaviour and graduate programs for Neuroscience, Psychology, Behavioural sciences in Thailand

ผู้ประสานงาน (Tentative)

รศ.ดร. วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์, รศ.ดร. บัณฑิต เจตน์สว่าง, ผศ.นพ. นาราวุฒ ภาคาพรต,

รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนาธร, ผศ.ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์,

รศ.ดร. สุทิศา ถาน้อย 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร

 

2. Strategic research for clinical neuroscience, psychiatry and mental health: early

diagnosis with biomarkers (genomic-epigenomic, life styles and social indicators),

early intervention, prevention, and brain health promotion

ผู้ประสานงาน (Tentative)

ศ.นพ. นิพนธ์ พวงวริทร์, รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง, รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า,

รศ.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, น.พ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล, รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ.

รศ.ดร.นพ. ธีรธร พูลเกษ, รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์, ศ.นพ. ประเสริฐ บุญเกิด,

พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน, ศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร, ผศ.นพ. ศรัณย์ นันทอารี,

ผศ.นพ. ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์, ศ.พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์, อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

 

3. Strategic research on applied neuroscience, innovative neuro-technology, neuroimaging, computational neuroscience and neuro-informatics, neuronal network and artificial intelligence, neuro-prosthesis, brain-computer interfaces, neuro-data bank, neuro-diagnostic – therapeutic – rehabilitative neuroscience technology devices and instrumentation, neural stem cell and neural transplantation

ผู้ประสานงาน (Tentative)

รศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์, พันเอก ดร.นพ. โยธิน ชินวลัญช์,

ดร. ปริญญา น้อยสา, นสพ.ดร. นริศร กิติยานันท์, ดร. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ

 

4. Strategic research on specific neuroscience programs: educational neuroscience

and brain-based learning, cognitive neuroscience, affective and social neuroscience,

neuro-linguistics, neuro-engineering, neuro-ethology, neuro-economic and marketing

neuroscience, and neuroethics

ผู้ประสานงาน (Tentative)

รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, รศ.พญ. นิตยา คชภักดี, ผศ.ดร. จุฑามาศ แหนจอน

 

5. Development of targeted-strategic research program, supporting budget and

infrastructure

ผู้ประสานงาน (Tentative)

รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี, ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์, ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกีรติขจร

 

6. Development of Brain-Mind-Behaviour Research Network (BMBRW) and planning

of regular activities

ผู้ประสานงาน (Tentative)

รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี, ผศ.ดร. วิมลรัตน์ วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช,

ผศ.ดร.สุจิรา มุกดา, อ.ดร.สุคนธา งามประมวญ

16.45-17.00

Conclusion and Closing

รายงานโดย รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี

ประธานผู้จัดการประชุมสัมมนา กรรมการสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปิดการประชุมโดย

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

ประธานกรรมการ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.