เอกสารการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-12-27 14:42
เอกสารการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1
จำนวนผู้อ่าน
231

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.      

ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๘.๔๕ น.

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ ๑

         โดย   ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๘.๔๕-๑๐.๐๐ น.       

  กล่าวภาพรวมของการอบรม

        โดย   อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  “กรอบแนวคิดของระบบบริการสุขภาพแบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข”

        บรรยายโดย   รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

อาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 “ความหมายและการแปลผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข” (ภาคปฏิบัติ)

         ดำเนินการโดย   อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.    

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study)

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

           

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ทบทวนก่อนเรียน

        โดย   อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

  “คุณภาพการดูแลรักษาและให้บริการสุขภาพ”

        บรรยายโดย  อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.      

อาหารกลางวัน                                                                                                        

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

  “การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่”

        บรรยายโดย  อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

  “การบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่” (ภาคปฏิบัติ)

        ดำเนินการโดย  อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.    

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study)

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ทบทวนก่อนเรียน

         โดย   อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

 “ระบบสุขภาพและความต้องการงานวิจัยเชิงระบบและนโยบาย”

          บรรยายโดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

  “หลักการเงินและการคลังสำหรับเขตสุขภาพ”

         บรรยายโดย   ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง    มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     

 

  “หลักการเบื้องต้นในการคำนวณต้นทุนและการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์”

          บรรยายโดย อ.ดร.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.      

อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

   “ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับเขตสุขภาพ”

          บรรยายโดย  อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study)

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ทบทวนก่อนเรียน

          โดย   อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

  “แหล่งข้อมูล ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล”

          บรรยายโดย  รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

  “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย”

           บรรยายโดย  รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

“การทบทวนวรรณกรรม” (ภาคปฏิบัติ)

           ดำเนินการโดย  อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.      

อาหารกลางวัน                                                                                                        

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

 “หลักการเขียนต้นร่างข้อเสนอโครงการ” (ภาคทฤษฎี)

         บรรยายโดย อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

“การพัฒนาคำถามวิจัย” (ภาคปฏิบัติ)

         ดำเนินการโดย อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.    

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study)

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

ทบทวนบทเรียน

          โดย   อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                             

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

“นำเสนอต้นร่างข้อเสนอโครงการ (concept paper)”

         ดำเนินการโดย  ทีมวิทยากร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

“นำเสนอต้นร่างข้อเสนอโครงการ”(ต่อ)

         ดำเนินการโดย ทีมวิทยากร        

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

          มอบโดย ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขฯ

๑๘.๐๐-๑๘.๒๐ น.

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สวรส. – คณะแพทยศาสตร์จุฬา

          ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

          ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.