คู่มือบริหารความเสี่ยง

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-21 10:39
คู่มือบริหารความเสี่ยง
จำนวนผู้อ่าน
74

          การบริหารความเสี่ ยงนับ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการบริห ารองค์กร ในการนำมาจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในการพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงาน สวรส. ใช้เป็นแนวทางในกระบวนการทำงาน เพื่อให้การทางานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

         คู่มือฉบับนี้มจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ สวรส. พึงประสงค์ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ตามแผนของ สวรส.

        คณะทางานบริหารความเสี่ ยงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวรส. สาเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้

คณะทางานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ดาวน์โหลด

คู่มือบริหารความเสี่ยง 2556

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.