การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำภาพอนาคตระบบสุขภาพของคนไทยในทศวรรษหน้า

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-07-10 09:48
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำภาพอนาคตระบบสุขภาพของคนไทยในทศวรรษหน้า
จำนวนผู้อ่าน
157
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“จัดทำภาพอนาคตระบบสุขภาพของคนไทยในทศวรรษหน้า”
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 
 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.

 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม
 โดย   นพ.อำพล จินดาวัฒนะ    เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๐๙.๑๕-๑๐.๐๐ น.

   หลักการคาดการณ์อนาคต

   นำเสนอผลการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพไทยด้วยวิธี Delphi และอธิบายกระบวนการจัดทำภาพอนาคต
โดย       ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์    ผู้อำนวยการ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
              สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.

   พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.   

   แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำภาพอนาคตระบบสุขภาพไทยใน ๑๐ ปีข้างหน้า

   กลุ่มที่ ๑  
    Facilitator             ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สวรส.)       
    Co-Facilitator        ดร.ทิพิชา โปษยานนท์(สช.)          

    กลุ่มที่ ๒
    Facilitator             ดร.อังคาร วงษ์ดีไทย (สวทน.)           
    Co-Facilitator        นายอนุศักดิ์ สุภาพร (สช.) 

    กลุ่มที่ ๓
    Facilitator             ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์(สวทน.)           
    Co-Facilitator        นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา(สช.)       

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

   พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.   

   แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำภาพอนาคตระบบสุขภาพไทยใน ๑๐ ปีข้างหน้า (ต่อ)

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

   นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยและอภิปราย
     กลุ่มที่ ๑ ภาพที่คิดว่าสุขภาพคนไทยในอนาคตจะดีขึ้น 
     กลุ่มที่ ๒ ภาพที่คิดว่าสุขภาพคนไทยในอนาคตอาจแย่ลง
     กลุ่มที่ ๓ ภาพที่คิดว่าสุขภาพคนไทยในอนาคตอาจมีทั้งดีขึ้นและแย่ลง------------00000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.