การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ : การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-04-29 15:57
การประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ : การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม
จำนวนผู้อ่าน
202

 

กำหนดการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖

“จัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม”

วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (กรุงเทพมหานคร)

 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

๐๗.๐๐- ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ -๐๙.๓๐ น.

เปิดการประชุมและมอบนโยบาย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  คำกล่าวเปิดการประชุม

๐๙.๓๐ –๑๐.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

“สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”

นำเสนอโดย

    นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์    สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

    ดร.สมชัย จิตสุชน               มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

    รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์        คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ดำเนินการอภิปรายโดย

    นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

 สรุปประชุม

๑๐.๓๐ –๑๒.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ ๓ กองทุนประกันสุขภาพ”

นำเสนอโดย

    ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วิพากษ์โดย

    นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์       ผู้แทนกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน

    นางกชนุช แสงแถลง          กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

    นายพนัส ไทยล้วน            ผู้แทนกลุ่มผู้ประกันตน

    นพ.ฉัตรบดินทร์ เจตนะศิลปิน  ผู้แทนกลุ่มผู้ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ดำเนินการอภิปรายโดย

     นพ.ประจักษวิช เล็บนาค    สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 สรุปประชุม

๑๒.๓๐ –๑๓.๓๐ น.     

อาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ –๑๖.๓๐ น.

การประชุมในห้องย่อย

ห้องย่อยที่ ๑     “ก้าวใหม่ของประเทศไทย...ประชาชนเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า”

๑๓.๓๐ –๑๖.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอโดย

     พญ.วันดี โภคะกุล                          นักวิชาการอิสระ

     นางสาววิริยา พูนคำ                       กรมบัญชีกลาง

     นางสุพัชรี มีครุฑ                           สำนักงานประกันสังคม

     ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช                สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

     รศ.ดร.จุฬาภรณ์  ลิมวัฒนานนท์    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     รศ.ดร.ชะอรสิน  สุขศรีวงศ์             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการอภิปรายโดย

      นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา           ที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สรุปประชุม

ห้องย่อยที่ ๒     “กลไกและมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพ” 

๑๓.๓๐ –๑๖.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอโดย

      นพ.สัมฤทธิ์       ศรีธำรงสวัสดิ์    สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

      พญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย                ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย 

      นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน            ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

      พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ             สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร่วมให้ข้อคิดเห็นโดย

      ศ.พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

       รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์          ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ศ.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นำเสนอภาพรวมและดำเนินการอภิปรายโดย

       นพ.เทียม อังสาชน                    ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

สรุปประชุม

ห้องย่อยที่ ๓     “ความไม่เป็นธรรมระหว่างคนเมืองกับคนชนบทและผู้ด้อยโอกาส”

๑๓.๓๐ –๑๖.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอโดย

       นพ.บัญชา ค้าของ                   กระทรวงสาธารณสุข

        นางสุวรรณี คำมั่น                   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

       พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์                สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

       ดร.สมชัย จิตสุชน                    มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมให้ข้อคิดเห็นโดย

       นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร             รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี

       ภก.ภาณุโชติ ทองยัง                ชมรมเภสัชชนบท

       นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา          ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

       ศ.สุริชัย หวันแก้ว                      ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ทพ.วุฒิพงศ์ ธนะขว้าง              ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร

ดำเนินการอภิปรายโดย

         นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ            โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา

ห้องย่อยที่ ๔     “ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ”

๑๓.๓๐ –๑๖.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำเสนอโดย

       นพ.คำรณ ไชยศิริ                       กระทรวงสาธารณสุข 

       พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล         ผู้แทนเลขาธิการแพทยสภา

       นายนิมิตร์ เทียนอุดม                 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

       ดร.สุพล ลิมวัฒนานนท์              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมให้ข้อคิดเห็นโดย

        นพ.วิชัย โชควิวัฒน                    สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

        นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ        รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

        นางสุนี ไชยรส                             รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ดำเนินการอภิปรายโดย

        นพ.ภูษิต   ประคองสาย              สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“กลไกการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”

นำเสนอโดย

       ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ร่วมให้ข้อคิดเห็นโดย

       นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา         กระทรวงสาธารณสุข

       นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่         รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

       นพ.วินัย สวัสดิวร                       เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

        นางสุพัชรี มีครุฑ                       รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

        นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา          ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ดำเนินการอภิปรายโดย

        ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

 

 

 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมรับฟัง “สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในระบบประกันสุขภาพ”

นำเสนอโดย      ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล    

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงข้อคิดเห็นต่อ “สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในระบบประกันสุขภาพ”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปิดการประชุม

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.