เอกสารการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๒

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-03-04 15:30
เอกสารการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ ๒
จำนวนผู้อ่าน
171

 

การประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข  ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น ๒
โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

 

 

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 

ลงทะเบียน

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุม
โดย        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข
โดย        ปลัดกระทรวสาธารณสุข  และอธิบดี
                  -  กรมการแพทย์
                  -  กรมอนามัย
                  -  กรมควบคุมโรค
                  -  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
                  -  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
                  -  กรมสุขภาพจิต 
                  -  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
                  -  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข (Road Map)     
                 -  การปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข (คณะกรรมการนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ)
                 -  การเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพ)
โดย        ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
                                             (สวค.)

 

นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของเขตสุขภาพ
โดย        ผู้ตรวจราชการ
                  -   เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ๕
                  -   เขตพื้นที่เครือข่ายบริการ ๖

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

 

ปิดประชุม

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.