การประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-02-08 09:37
การประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้อ่าน
73

 

การประชุม "ระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข”

วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
 

 

วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

ลงทะเบียน

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุม
โดย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์
เกี่ยวกับการบริหารเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข

 

 

นำเสนอ “สาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุข”
โดย     นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์  

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงสาธารณสุข

 

นำเสนอ “กรอบการปรับโครงสร้างระบบสาธารณสุขของประเทศ”
โดย     ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 

 

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และวิธีการทำงานในอนาคต
       -  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสำนักงานปลัดและกรมวิชาการ
          ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และวิธีการทำงานในอนาคต
         -  กรมวิชาการกับเขตสุขภาพ
             ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

               

รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์
เกี่ยวกับการบริหารเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข

 

นำเสนอ “สรุปประเด็นระดมความคิดเห็นการปรับกระบวนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข”
โดย         ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 

 

นำเสนอ “บทบาท องค์ประกอบ และการจัดการเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ”
โดย         นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 

 

อภิปรายแลกเปลี่ยนและสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการระยะต่อไป  
        -   ประเด็นพัฒนาเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
        -   ระบบสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
        -   กรอบเวลาดำเนินการ

 

ปิดการประชุม
โดย         นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ 

           

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 
 
 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.