การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-01-22 09:20
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด
จำนวนผู้อ่าน
216

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการ ฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และ

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

วันที่16 -17 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4  จ.ราชบุรี

----------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่  16 มกราคม 2556

08.30 –09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

-พิธีเปิดประชุม โดย นพ.สันติ เดชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4จ.ราชบุรี

-ชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรม โดย นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

09.15 – 10.15 น.

การบรรยายเรื่อง การวิจัยในคน และหลักจริยธรรมการวิจัยในคน           

โดย  นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน  

10.15– 11.00 น.

การบรรยายเรื่อง การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย

โดย นายแพทย์กรกฏ  จุฑาสมิต 

11.00 – 12.00 น.

กลุ่มเปราะบาง (Venerable  Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร

โดย  ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ์ 

12.00 –13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –14.00 น.

การบรรยายเรื่อง กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

โดย  นายแพทย์กรกฏ  จุฑาสมิต 

14.00 –15.00 น.

ประชุมกลุ่มฝึกปฏิบัติ

15.00 –16.30 น.

นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะโดยวิทยากร   

วันที่ 17 มกราคม 2556

09.00 – 10.00 น.

การบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

โดย   นายแพทย์กรกฏ  จุฑาสมิต   

10.00 – 11.00 น.

การบรรยายเรื่อง Good Health Research Proposal

โดย  รศ.พ.อ. สุธี  พาณิชกุล   

11.00 – 12.00 น.

การบรรยายเรื่อง ICH GCP guidelinesและเรื่อง การจัดตั้งและดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

โดย  นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

12.00 –13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

อภิปราย ตอบข้อซักถามโดยวิทยากร

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.