ไฟล์วิทยากร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-12-14 11:05
แท็ก 
ไฟล์วิทยากร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า”
จำนวนผู้อ่าน
693

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า”
(Universal Health Coverage: Value Based Healthcare)
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ณ  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

Plenary session (09.00-10.30 น.)

ห้องวายุภักษ์ (6-7) ชั้น 5

09.15-10.00 น.

บรรยายพิเศษ

เหลียวหลัง แลหน้า ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย”:

ก้าวสู่การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า

วิทยากร: ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ

 • การปฏิรูปชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ

วิทยากร: นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ อนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม

Parallel sessions (10.30-12.00 .) ห้องประชุมย่อย BB 207 – BB 212 ชั้น 2

10.30-12.00 น.

 

PA1 : การเสริมสร้างความเพียงพอและยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ

วิทยากร:

ผู้ดำเนินการรายการ: ทพ. จเร วิชาไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้วิพากษ์:  
ผู้แทนผู้มีสิทธิในระบบประกันสังคม (คุณสันติภาพ แสนจันทร์)
ผู้แทนข้าราชการ
ผู้แทนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (คุณธนพล ดอกแก้ว)

10.30-12.00 น.

PA2 : การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบครบวงจร

วิทยากร: ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • หลักการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value Based healthcare) ตามสิทธิประโยชน์บริการปฐมภูมิ

วิทยากร: พญ. ดวงดาว ศรียากูล สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิทยากร: รศ.ดร.นพ. จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ:
นพ.สันติ ลาภเบญจกุล สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้วิพากษ์: 
ผู้แทนผู้มีสิทธิในระบบประกันสังคม (คุณประทีป โมวพรหมานุช)
ผู้แทนข้าราชการ 
ผู้แทนหน่วยบริการ (นพ.สุธี สุดดี โรงพยาบาลวารินชำราบ) 
ผู้แทนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (มีนา ดวงราษี)

10.30-12.00 น.

PA3 : สิทธิประโยชน์หลักสำหรับบริการสุขภาพผู้ป่วยในระยะเฉียบพลันและระยะกลาง

วิทยากร: นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • หลักการ แนวคิดการจัดสิทธิประโยชน์บริการผู้ป่วยระยะกลาง           
วิทยากร: พญ.อุไรรัตน์  ศิริวัฒน์เวชกุล นายกสมาคมสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
วิทยากร: ศ.นพ.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย ประธานมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
 
ผู้ดำเนินรายการ:  นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้วิพากษ์:
ผู้แทนชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์) 
ผู้แทน UHOSNET
ผู้แทนผู้มีสิทธิในระบบประกันสังคม (คุณเศรษฐ์มิ่งขวัญ สิรศรีเลิศ)
ผู้แทนข้าราชการ
ผู้แทนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล)

10.30-12.00 น.

PA4 : ทางเลือกการดำเนินการสิทธิประโยชน์เสริม: ข้อค้นพบจากงานวิจัย

 • ประกันสุขภาพเอกชนแบบเสริม

วิทยากร: รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพเอกชน 

วิทยากร: ผศ.ดร.รักชนก  คชานุบาล วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ:  ไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้วิพากษ์:  
สมาคมประกันชีวิตไทย  (คุณจรุง เชื้อจินดา)
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (คุณพนัส สุขเจริญ)
ผู้แทนภาคประชาชน (คุณนิมิตร์ เทียนอุดม)
ผู้แทนผู้มีสิทธิในระบบประกันสังคม (คุณประสิทธิ์ ยอดโค้น)
ผู้แทนข้าราชการ
ผู้แทนสมาคม รพ.เอกชน (คุณไพบูลย์ เอกแสงศรี)

10.30-12.00 น.

PA 5 : วิจัยสู่บริการที่มุ่งเน้นคุณค่า

วิทยากร: นพ.ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลแพร่

วิทยากร: ดร.กุลพิมน เจริญดี สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 • รูปแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST ในเขตสุขภาพที่ 3

วิทยากร: อารีรัตน์  อยู่สิงห์  สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.นพ.วิน เตชะเคหะกิจ โรงพยาบาลลำปาง

Parallel sessions (13.00-14.30 .) ห้องประชุมย่อย BB 207 – BB 211 (ชั้น 2)

13.00–14.30 น.

 

PA1: แหล่งรายได้เพิ่มสำหรับหลักประกันสุขภาพ (Revenue Collection)

วิทยากร: ดร.สมชัย จิตสุชน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และ  ประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผล      

วิทยากร: นงลักษณ์ ยอดมงคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

 • แหล่งรายได้สำหรับการจัดระบบการดูแลระยะยาว: มุมมองของประชาชน 

วิทยากร: นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.สมชัย จิตสุชน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผล            

ผู้วิพากษ์: 
ผู้แทนภาคประชาชน (ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข) 
ผู้แทนผู้มีสิทธิในระบบประกันสังคม (คุณประทีป โมวพรหมานุช)
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คุณวรวรรณ พลิคามิน)
ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

13.00–14.30 น.

PA2: การปฏิรูประบบสารสนเทศ เพื่อการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบครบวงจร

วิทยากร: ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน ประธานเครือข่ายสารสนเทศอิเลกทรอนิกสุขภาพแห่งเอเซีย (AeHIN)

วิทยากร: นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ เลขาธิการสมาคมเวชสารสนเทศไทย

ผู้วิพากษ์: 
ผู้แทนเครือข่ายสถานพยาบาล จ.ศรีษะเกษ (ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช)
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (นพ.การุณย์ คุณติรานนท์)
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คุณณัฐ พยงค์ศรี)
ผู้แทนบริษัทพัฒนาโปรแกรม (คุณชัยพร สุรเตมีย์กุล) 
ผศ.ดร บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

13.00–14.30 น.

PA3 : สิทธิประโยชน์หลักสำหรับบริการการดูแลระยะยาว

วิทยากร: รศ.ร.อ.หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ Secretary General, International Association of Gerontology and Geriatics, Asia/Ocenia Region

วิทยากร:  ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ที่ปรึกษากรมกิจการผู้สูงอายุ

วิทยากร: นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

 • การขับเคลื่อนการดูแลระยะยาว และ ทิศทางในอนาคต

วิทยากร: นพ.สันติ ลาภเบญจกุล สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สันติ ลาภเบญจกุล
ผู้วิพากษ์:
ผู้แทนชมรมโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้แทน UHOSNET
ผู้แทนภาคประชาชน (คุณสุภัทรา นาคะผิว) 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คุณพรเทพ ชมชู)

13.00–14.30 น.

PA4 : การพัฒนาระบบการคุ้มครองด้านสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย

วิทยากร:  ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ     

วิทยากร:  ศ.ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยากร:  นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

วิทยากร:  รุ่งนภา ทองเมือง นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ สำนักงานประกันสังคม 

 • ประกันสุขภาพเอกชนสำหรับคนต่างด้าว ช่องว่างและข้อเสนอ

วิทยากร:  รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพเอกชน

ผู้ดำเนินรายการ: นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้วิพากษ์:
ผู้แทนนายจ้างกองทุนประกันสังคม (คุณอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ)
ILO (คุณขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล)
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (คุณอดิศร เกิดมงคล) 
ผู้แทนหน่วยบริการ (รพ.แม่สอด)

13.00–14.30 น.

PA5 : วิจัยสู่บริการที่มุ่งเน้นคุณค่า

วิทยากร:  โอฬาร  รัศมี (สปสช.เขต 2 พิษณุโลก)

 วิทยากร:  ภญ.กษมา ทองแบบ (สปสช.เขต 2 พิษณุโลก)

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและต้นทุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

15.00-16.00 น.

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” : ช่องว่างเชิงวิชาการ และการขับเคลื่อน

 • สรุป statement ของแต่ละห้องย่อย 

 • ข้อเสนอ 

วิทยากร: 
ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ศ.นพ.ศุภสิทธิ์  พรรณนารุโณทัย
นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์
ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
นพ.สันติ ลาภเบญจกุล

ผู้ดำเนินการรายการ: ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 

16.10-16.30 น.

แถลงข่าว

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.