จุดประเด็น

 • คลินิกเอกชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ
  25/03/2011 - 15:50
  Teaser: วันที่ 26 สค. 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยแผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)...
 • Mega Project (ต่อ)
  25/03/2011 - 15:48
  Teaser: ครั้งที่แล้ว ผมได้นำเสนอรายละเอียดข้อเสนอ Mega Project ด้านสุขภาพวงเงินกว่า 8 หมื่นล้านบาทที่รัฐบาลกำลังพิจารณา (จริงๆ แล้วในเอกสารข้อเสนอเขียนไว้แค่ 6 หมื่นล้านบาท...
 • Mega Project กับการสร้าง mega impact ด้านสุขภาพ
  25/03/2011 - 15:44
  Teaser: มาอีกแล้วครับสำหรับ Mega project หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ คราวนี้เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ด้านสุขภาพที่รัฐบาลเป็นฝ่ายริเริ่ม และให้ข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2551...
 • อนาคตงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ (ต่อ)
  25/03/2011 - 15:41
  Teaser: ครั้งที่แล้วผม จบประเด็นเรื่องงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ของ สวรส. ลงด้วยว่า สวรส. ได้จัดให้มีการประเมินงาน Area base อย่างเป็นระบบ ซึ่งกำลังจะนำเสนอผลการประเมินฉบับสมบูรณ์เร็วๆ นี้...
 • อนาคตงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที
  25/03/2011 - 15:39
  Teaser: งานวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่ (area based health system research-Area based HSR) เป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของ สวรส. ที่ดำเนินมานานเกือบ 10 ปี โดยมี สวรส. ภาคฯ เป็นกลไกสำคัญ...
 • ความคิดเชิงระบบ (System thinking)
  25/03/2011 - 15:37
  Teaser: เรามักจะได้ยินผู้รู้ทั้งหลายชี้แนะเวลาเราเผชิญปัญหาที่ยาก และต้องจัดการกับปัญหานั้นว่า ต้องมองปัญหาเชิงระบบ คิดให้เป็นระบบ จึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้...
 • งานสอนและงานวิจัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
  25/03/2011 - 15:35
  Teaser: ในเดือนกันยายน พ.ศ.2551 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดประชุมวิชาการประจำปีขึ้นอีกครั้ง นับเป็นความพยายามที่น่าชมเชยของ วช...
 • คนกับเงิน: เริ่มต้นต้นอย่างไรในงานวิจัยระบบสุขภาพ
  25/03/2011 - 15:32
  Teaser: วันที่ 28 พค. 2551 ที่ผ่านมา นักวิชาการ/นักวิจัยระบบสุขภาพจำนวนมาก ได้มาร่วมกันถกเถียงถึงบทเรียนการวิจัยระบบสุขภาพที่ผ่านมาและแนวโน้มใน อนาคต มีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านเข้าร่วมด้วย...
 • ไม่คอรัปชั่นเท่ากับมีธรรมาภิบาลที่ดี?
  25/03/2011 - 15:30
  Teaser: การประดิษฐ์ วาทกรรม (discourse) นี้ขึ้นมา เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้คนให้ปรับปรุงกลไกระบบให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา ประชาชนมากขึ้น...
 • สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ?
  25/03/2011 - 15:25
  Teaser: ในการประชุมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้แทนหน่วยงานด้านงบประมาณของประเทศได้กล่าวถึงนโยบายสร้างเสริมสุขภาพว่า...

รายการเลขหน้า