จุดประเด็น

 • Default image
  25/03/2011 - 16:13
  Teaser: ที่ผ่านมา ผมได้เสนอความเห็นความเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบันหลาย ครั้ง เพราะเห็นว่า มีหลายแนวคิดดีๆ สะท้อนผ่านนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (...
 • HPH and Primary Care
  25/03/2011 - 16:09
  Teaser: จนถึงปัจจุบัน นโยบายการยกฐานะสถานีอนามัยเป็น “โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจำตำบล (รสต.)” ยัง เป็นความหวังของผู้คนจำนวนหนึ่งที่อยากเห็นการปฏิรูประบบบริการสุขภาพครั้ง สำคัญอีกครั้ง...
 • เกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลชุมชน
  25/03/2011 - 16:07
  Teaser: การประชุมประจำปีของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซึ่งเป็นเครือสถาบันของ สวรส. หรือ HA National Forum เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งที่ 10 แล้วและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี...
 • โรงพยาบาลตำบล vs. GP Practice ในประเทศอังกฤษ
  25/03/2011 - 16:06
  Teaser: ครั้งที่แล้ว ผมจบประเด็นเรื่อง “โรงพยาบาลประจำตำบล” โดยทิ้งท้ายว่า จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของคณะทำงานวิชาการที่มี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธาน ในครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม...
 • การคืนชีพนโยบาย โรงพยาบาลประจำตำบล
  25/03/2011 - 16:02
  Teaser: รัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญประเด็นหนึ่งของนโยบายด้านสาธารณสุขว่า “...ปรับปรุง...
 • Humanized healthcare
  25/03/2011 - 16:01
  Teaser: ผมไม่ทราบว่า คนเริ่มใช้คำว่า “humanized healthcare” กันเมื่อไร รู้แต่ว่าตอนนี้เริ่มติดปากผู้คงในวงการสาธารณสุขไปเรียบร้อยแล้ว (คล้ายๆ กับคำว่า “holistic”...
 • ระบบข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่
  25/03/2011 - 16:00
  Teaser: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีแผนงานวิจัยหลายแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ อาทิเช่น แผนงานวิจัยภายใต้ สำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO)...
 • Default image
  25/03/2011 - 15:57
  Teaser: เมื่อเร็วๆ นี้ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมบรรยายในหัวข้อ “งานวิจัยไม่ใช่เรื่องยาก” โดยผู้จัดการประชุมอยากใช้เวทีนั้นช่วยกระตุ้นให้คนทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น...
 • ทศวรรษที่ 4 ของสาธารณสุขมูลฐานไทยกับอนาคต อสม.
  25/03/2011 - 15:54
  Teaser: ปีนี้ (พ.ศ.2551 หรือปี ค.ศ.2008) เป็นปีครบรอบ 30 ปีการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) หรือ สสม. สาระสำคัญของ สสม. ตามคำประกาศ Alma Ata เมื่อปี ค.ศ.1978ประกอบด้วย ปีนี้ (พ.ศ.2551 หรือปี...
 • เมื่อโรงพยาบาลรัฐสนใจเป็น medical hub
  25/03/2011 - 15:52
  Teaser: การประชุมหารือเรื่อง mega project ด้านสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา งบประมาณที่เสนอได้เพิ่มขึ้นจาก 8 หมื่นกว่าล้านบาทเป็น 1 แสนล้านบาท (มีเศษนิดหน่อย)...

รายการเลขหน้า