จุดประเด็น

 • “ระบบวิจัยสุขภาพ” กับ “วิจัยระบบสุขภาพ”
  05/03/2015 - 13:22
  คำว่า “ระบบวิจัยสุขภาพ” กับ “วิจัยระบบสุขภาพ” 2 คำนี้ อาจดูคล้าย แต่มีความหมายแตกต่างที่ชวนสับสนอยู่บ้าง "จุดประเด็น" จึงได้นำ 2 คำ นี้มาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...
 • ส่องทิศทาง 16 ปี HIA กับการขับเคลื่อน บนเกลียวคลื่น !!
  10/02/2015 - 17:00
  ผ่านมาแล้วกว่า 16 ปี ที่ประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนแนวทาง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” หรือ “Health Impact Assessment : HIA” ขึ้นมา เพื่อหวังที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามการสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะให้กับสังคม
 • รูปลูกเต๋าไม้เลข 1-6 วางซ้อนกันขึ้นไป
  09/06/2014 - 10:59
  องค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพประกอบไปด้วย การให้บริการ บุคลากร ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ ระบบการคลังด้านสุขภาพ และภาวะผู้นำและธรรมภิบาล ระบบสุขภาพที่ดีจะส่งมอบงานบริการสุขภาพตามความจำเป็นของประชาชน โดยมีกลไกการคลังที่เข้มแข็ง มีบุคลากรดี มีความพร้อมในจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมและใช้เป็นฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้
 • รูปประกอบเป็นรูปรถยนต์สองคันชนประสานงากัน
  06/05/2014 - 15:12
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และแหล่งทุนวิจัยอื่นมีงานวิจัยในเรื่องอุบัติเหตุบนถนนมากมาย และได้มีการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นปัญหาที่ยังเป็นวังวนอยู่ในประเทศไทย เพราะเนื่องจากไม่ได้กำหนดความปลอดภัยทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ แม้มีแผนหลักแห่งชาติ แต่ก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติ
 • ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ต้องเริ่มที่จุดเล็กๆ
  21/03/2014 - 14:07
  “ระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเฝ้ารอคอยให้เกิดการพัฒนา คุณภาพให้มากขึ้น ดังนั้น “ฝ่ายซื้อบริการสุขภาพ” และ “ให้ฝ่ายบริการสุขภาพ” ควรจับมือกันเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพด้านพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุม ทั่วทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน”
 • หลักประกันสุขภาพของผู้สูงอายุของไทย...จะไปทางไหน?
  24/02/2014 - 16:09
  Teaser: สหราชอาณาจักรได้เริ่มมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) มานานกว่า 30 ปีแล้ว ได้พัฒนาแนวคิดในการสร้างระบบการให้บริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ...
 • เขตสุขภาพ ความเป็นมาและความคาดหวัง
  18/12/2013 - 16:33
  Teaser: พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขใน “การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย...
 • “เผชิญการตายอย่างสงบ” รู้ไว้ใช่ว่า...
  15/11/2013 - 14:41
  Teaser: นับแต่เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาจนมีความก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้เครื่องมือทางการแพทย์และการรักษาโรคต่างๆ สามารถยืดเวลา “ความตาย” ออกไป เพื่อให้ “การพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก” ช้าออกไป...
 • ก้าวใหม่ สวรส. ขับเคลื่อนองค์ความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน
  25/09/2013 - 13:54
  Teaser: ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเกิดขึ้นและได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลคนไทยได้กว่า 48 ล้านคน โดยทำให้ประชาชนไม่ต้องล้มละลายจากการเป็นหนี้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ...
 • เสนอใช้ P4P เฟ้นข้อมูลเชิงประจักษ์
  24/09/2013 - 18:38
  Teaser: เสนอใช้ P4P เฟ้นข้อมูลเชิงประจักษ์ “อุปสงค์-อุปทานด้านบริการสุขภาพ” แก้วิกฤตกำลังคน" จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 11 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา...

รายการเลขหน้า