จุดประเด็น

 • อนาคตงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที
  25/03/2011 - 15:39
  Teaser: งานวิจัยระบบสุขภาพระดับพื้นที่ (area based health system research-Area based HSR) เป็นหนึ่งในงานที่สำคัญของ สวรส. ที่ดำเนินมานานเกือบ 10 ปี โดยมี สวรส. ภาคฯ เป็นกลไกสำคัญ...
 • ความคิดเชิงระบบ (System thinking)
  25/03/2011 - 15:37
  Teaser: เรามักจะได้ยินผู้รู้ทั้งหลายชี้แนะเวลาเราเผชิญปัญหาที่ยาก และต้องจัดการกับปัญหานั้นว่า ต้องมองปัญหาเชิงระบบ คิดให้เป็นระบบ จึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้...
 • งานสอนและงานวิจัย สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
  25/03/2011 - 15:35
  Teaser: ในเดือนกันยายน พ.ศ.2551 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดประชุมวิชาการประจำปีขึ้นอีกครั้ง นับเป็นความพยายามที่น่าชมเชยของ วช...
 • คนกับเงิน: เริ่มต้นต้นอย่างไรในงานวิจัยระบบสุขภาพ
  25/03/2011 - 15:32
  Teaser: วันที่ 28 พค. 2551 ที่ผ่านมา นักวิชาการ/นักวิจัยระบบสุขภาพจำนวนมาก ได้มาร่วมกันถกเถียงถึงบทเรียนการวิจัยระบบสุขภาพที่ผ่านมาและแนวโน้มใน อนาคต มีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านเข้าร่วมด้วย...
 • ไม่คอรัปชั่นเท่ากับมีธรรมาภิบาลที่ดี?
  25/03/2011 - 15:30
  Teaser: การประดิษฐ์ วาทกรรม (discourse) นี้ขึ้นมา เพื่อกระตุ้นความสนใจผู้คนให้ปรับปรุงกลไกระบบให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา ประชาชนมากขึ้น...
 • สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ?
  25/03/2011 - 15:25
  Teaser: ในการประชุมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสร้างเสริมสุขภาพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้แทนหน่วยงานด้านงบประมาณของประเทศได้กล่าวถึงนโยบายสร้างเสริมสุขภาพว่า...
 • จากงานประจำ...สู่งานวิจัย..ความท้าทายของคนทำงาน
  25/03/2011 - 15:14
  Teaser: การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) เป็นคำที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชR2R" (อาร์-ทู-อาร์) ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)...
 • อะไรๆ ก็บูรณาการ: บรูณาการดีจริงและจำเป็นจริง?
  25/03/2011 - 15:12
  Teaser: ในเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นทางนโยบายต่างๆ เรามักได้ยินคำว่า “บูรณาการ (integration)” บ่อยครั้ง และจะรู้สึกเหมือนกันทุกครั้งว่า หากนโยบายหรือการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว...
 • ประเมินผล vs. ผลประเมิน
  25/03/2011 - 14:08
  Teaser: ระยะ หลัง สวรส. และเครือข่ายฯ มักได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ ให้ช่วยประเมินนโยบายทั้งก่อนและหลังดำเนินงานอยู่เสมอๆ นับเป็นแนวโน้มที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ...
 • ทำให้งานวิจัยที่ไม่ถูกผูกขาดโดยนักวิจัย
  25/03/2011 - 14:06
  Teaser: ย้อนหลังไปสมัยเมื่อยังเป็นเด็กและได้ยินคำว่า “งานวิจัย” เป็นครั้งแรก ผมจะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในห้องทดลอง ทำการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ ว่าจะเป็นเครื่องจักร อุปกรณ์...

รายการเลขหน้า