จุดประเด็น

 • ปัญหาและทางออกของ ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข
  25/03/2011 - 16:48
  Teaser: บาง ท่านบอกว่า “งานเข้า” สวรส. เสียแล้ว เมื่อท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านใหม่ นพ.ไพจิตร์ วราชิต ขอให้ สวรส. ช่วยพัฒนาข้อเสนอ “ค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข” ทั้งระบบ โดยกำหนดระยะเวลาคร่าวๆ ไว้ 3...
 • ถึงเวลาพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ?
  25/03/2011 - 16:45
  Teaser: ครั้งที่แล้วผมเริ่มต้นด้วยว่า จะทำให้การวิจัยสนับสนุนการดำเนินการตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ได้อย่างไร โดยเน้นที่การวิจัยระบบสุขภาพ (health systems research) มีความยุ่งยากอย่างไร...
 • การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนธรรมนูญฯ
  25/03/2011 - 16:41
  Teaser: ผมได้เกริ่นให้ทราบถึงทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจริงๆ แล้ว การวิจัยเรื่องระบบบริการสุขภาพ (health service research) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิจัยระบบสุขภาพ (health systems...
 • Default image
  25/03/2011 - 16:20
  Teaser: แผนงานวิจัย สวรส. จำนวนมากเกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ เช่น แผนงานวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน แผนงานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุ แผนงานวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ ฯลฯ...
 • เมื่อมาตรการทางการเงินครองเมือง (ระบบสุขภาพ)
  25/03/2011 - 16:16
  Teaser: เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา มีการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 8 ขึ้น โดยการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาตินั้นจัดขึ้นทุกๆ 7 ปี...
 • การบริหารจัดการความรู้ในภาวะวิกฤต
  25/03/2011 - 16:14
  Teaser: สัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี R2R หรือ “จากงานประจำสู่งานวิจัย” ขึ้น...
 • Default image
  25/03/2011 - 16:13
  Teaser: ที่ผ่านมา ผมได้เสนอความเห็นความเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบันหลาย ครั้ง เพราะเห็นว่า มีหลายแนวคิดดีๆ สะท้อนผ่านนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (...
 • HPH and Primary Care
  25/03/2011 - 16:09
  Teaser: จนถึงปัจจุบัน นโยบายการยกฐานะสถานีอนามัยเป็น “โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพประจำตำบล (รสต.)” ยัง เป็นความหวังของผู้คนจำนวนหนึ่งที่อยากเห็นการปฏิรูประบบบริการสุขภาพครั้ง สำคัญอีกครั้ง...
 • เกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลชุมชน
  25/03/2011 - 16:07
  Teaser: การประชุมประจำปีของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซึ่งเป็นเครือสถาบันของ สวรส. หรือ HA National Forum เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นครั้งที่ 10 แล้วและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี...
 • โรงพยาบาลตำบล vs. GP Practice ในประเทศอังกฤษ
  25/03/2011 - 16:06
  Teaser: ครั้งที่แล้ว ผมจบประเด็นเรื่อง “โรงพยาบาลประจำตำบล” โดยทิ้งท้ายว่า จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของคณะทำงานวิชาการที่มี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นประธาน ในครั้งถัดไป อย่างไรก็ตาม...

รายการเลขหน้า